27.12.2009.

Montalk: Principi duhovne evolucije II

Prevod:Jelena
Preuzeto sa: http://montalk.net/metaphys/43/principl ... on-part-ii
 

Prvi deo se u vidu opštih smernica bavio minimalnim zahtevima, neophodnim da se osigura stabilna spiritualna evolucija. Ključ se sastoji u inkorporiranju balansirane trijade fundamentalnih principa: vere/ljubavi/nade, skromnosti/strpljivosti/lakoće i znanja/svesnosti/mudrosti. Greška kod mnogih filozofija i religija je da ignorišu jedan ili više tih osnovnih zahteva, stvarajući strukturalnu slabost koja može voditi do kolapsa. Taj kolaps se ubrzava, kada se ove slabosti dalje eksploatišu od strane negativnih sila, koje pokušavaju da sabotiraju napore tragaoca za istinom da evoluiraju izvan njihove kontrole.
Pravilna uloga negativnih emocija je bila opisana u I delu, pri čemu one služe kao alarm za buđenje, upozoravajući nas na spoljnju ili unutrašnju opasnost. Pored ove funkcije, one ne pružaju nikakvu prednost. Omogućavajući svest o istini one signaliziraju i zatim dopuštaju da naše poimanje istine u većem metafizičkom kontekstu transformiše negativnu emocionalnu energiju u pozitivnu, pri čemu nam kvalitet tako formirane energije tada pomaže da primenimo istinu na najefikasniji mogući način. 
 

Kao što je rečeno, bez transformacije negativne u pozitivnu emocionalnu energiju, istina se može primeniti, ali ne tako efikasno i ne bez štete po našu spiritualnu elastičnost. Uranjanje u negativnosti slabi mogućnost za sticanje znanja usled efekta nesklada koji ima na našu dušu i zato što vas dovodi u veću rezonancu i kontakt sa negativnim silama i štetnim iskustvima. Iz iskustva i kontemplacije treba da postane jasno da su pozitivno osećanje i pozitivno mišljenje najbolji temelji za pozitivnu aktivnost kako na fizičkom, tako i na metafizičkom planu. 
 

Pogrešno opravdavanje negativnosti
Apsolutni je imperativ da težimo kako znanju, tako i ljubavi. Možete se usprotiviti ovoj ideji, rekavši: „Negativne emocije čine deo onoga što ja jesam. Odbaciti ih znači odstraniti deo mene samog, ostavljajući me nepotpunog. Budući da nedostatak celovitosti vodi do disharmonije i disbalansa ne treba da odbacujem svoje negativne emocije.“ Iako ovaj argument deluje atraktivno, on je pogrešan iz narednih razloga. 
 

Dok negativnost zaista može da bude deo vas u ovom trenutku, da li očekujete da će on ostati deo vas zauvek? Ono što vi jeste sada, ne bi trebalo da ograniči ono što birate da postanete. Ako očekujete da vaše buduće sopstvo bude razvijenije od vašeg sadašnjeg, kako ćete drugačije postati to čistije sopstvo nego težeći korak po korak, izbor za izborom? Možete prihvatiti sebe u potpunosti i na svakom koraku koji načinite i dalje napredovati – ne odbacujući delove celine, već pre transformišući ih i pročišćavajući.
Dok vi možete biti u potpunoj harmoniji sa svojim sopstvom, to sopstvo ne mora biti u potpunoj harmoniji sa Kreacijom. Kada iskusite negativnu emociju, možete je i morate prihvatiti kao deo onoga što JESTE, da biste joj omogućili da ispuni svoju svrhu kao katalizator za učenje. Ali kada ste je jednom postali svesni, možete izabrati ko ćete POSTATI preduzimajući sledeći korak i odbijajući da održavate i izađete u susret toj negativnoj emociji. Umesto da je samo odsečete, što samo ostavlja za sobom neprirodni vakum, to se radi zameljivanjem negativne emocije pozitivnom. Kada je istina, koja je prati na odgovarajući način integrisana putem duboke kontemplacije i razumevanja u širem kontekstu, ova transformacija se odvija prirodno. Na taj način ostajete potpuni i u harmoniji sa sobom, dok istovremeno napredujete ka višem nivou znanja i ljubavi.
Sledeći uobičajeni prigovor je ideja da je težnja ka pozitivnosti i svesnosti teška, ili da je uzaludno težiti da se postigne nešto što se ne može dostići usled nesavršenosti ljudskog uma i izazova ljudskog života. 
 

Da bi se odgovorilo na sledeći prigovor, shvatite da ne morate brinuti o tome da li ćete stiči do Severnog pola da biste počeli da se krećete u pravcu severa. Dok god je jedan korak južnije od prethodnog, vi ćete napredovati. Kako se drugačije možemo približiti destinaciji? Svaki se korak računa i najmanji korak je beskonačno veći nego ne napraviti ga. 
 

U vezi sa teškoćama da se ostane pozitivan, važno je razumeti da je pozitvnost izbor, a ne posledica. Kada padne, kamen se prirodno kotrlja na dole kao posledica gravitacije. Međutim, čovek može da učini da kamen ide gore protivno sili gravitacije, gurajući ga. Na sličan način, dok su naše reakcije na unutrašnje i spoljašnje impulse negativne kao posledica naše genetike i socijalnog programiranja, mi možemo odabrati da izazovemo to programiranje voljnim pokušajem da delujemo pozitivno ili transformišemo nešto negativno u nešto pozitivno. 
 

Na primer, ono što bi inače mogla biti depresivna istina može biti preobraženo u pozitivnu istinu izborom da je sagledamo u kontekstu većeg metafizičkog značaja – umesto da se istina razvodni ili zašećeri, vaše čulo ukusa je ono što se proširuje da učini da gorka istina dobije sladak ukus. Na taj način, sopstvo je to koje se menja umesto istine, što i jeste cilj spiritualnog razvoja: evoluirati, posebno u saglasju sa Višim Ja. 
 

Pravilno transformisanje negativne misli i osećanja u pozitivnu misao i osećanje jednostavno menja način na koji mislimo i osećamo o određenoj istini; ono ne dodaje i ne oduzima od te istine. 
 

Vežbe protiv gravitacije umesto prepuštanja slobodnom padu, je ono što oblikuje mišiće. Na sličan način, teškoće dostizanja i održavanja pozitivnosti i svesnosti je ono što nas ojačava. Zašećerivanje istine ili anesteziranje sebe putem selektivnog odbijanja je kao obmanjivanja sebe korišćenjem manje težine. Uranjanje u negativnosti je kao pogrešno raspoređivanje težine koje uzrokuje povredu mišića. Kao što bolni mišići mogu biti znak dobrog rada, tako vas i bol usled povrede mišića može zavarati da na pravilan način napredujete. Tako oni, koji pokušavaju da evoluiraju uranjajući u negativne emocije, mogu pogrešno da percipiraju bol duhovne povrede kao znak spiritualnog napretka. Oni čak mogu posmatrati bol kao cilj umesto kao sredstvo, što stvara budalaste okolnosti žrtvovanja – svesnu patnju zbog zavodljivih ideala. Ali najvažnije od svega, ne postoji zamena za samostalno podizanje tereta – ne možete platiti nekome da to uradi umesto vas. Na isti način, samo istinski lični izbor da se primeni odgovarajući napor, introspekcija, kontemplacija, prosvetljenje i transformacija može ojačati spiritualni mišić. 
 

Kako transformisati Negativno u Pozitivno
Da bi se stekla bolja ideja kako postupati prema negativnoj emociji i kako je transformisati u pozitivnu, hajde da ispitamo nekoliko metafizičkih izvora o ovom predmetu. U Ra materijalu se nalazi opis kako pozitivni i negativni entiteti koriste emociju ljutnje: 
 

„Entitet koji se pozitivno polarizuje oseća ljutnju. Taj entitet, ako mentalno koristi katalizator, pozdravlja i voli ljutnju u sebi. On svesno sam intenzivira tu ljutnju u umu, dok se ludost te energije crvenog spektra ne shvati ne kao ludost po sebi, već kao energetski put ka spiritualnoj entropiji usled proizvoljnosti sa kojom se ta energija koristi. Pozitivna orijentacija onda obezbeđuje volju i veru da se nastavi taj mentalno intenzivan doživljaj, omogućavajući da se ljutnja razume, prihvati i integriše u celinu uma/tela/duha. Drugi-sebe koji je bio predmet ljutnje se tada transformiše u objekat prihvatanja, razumevanja i kompromisa, dok se sve iznova ne integriše uz korišćenje velike energije koju je izazvala ljutnja.“ (The Law of One, Book II, p. 108) 
 

Drugim rečima, umesto da slepo nasrnemo na predmet ljutnje, bolje ćete učiniti da prvo centrirate sebe, da se onda okrenete ka unutra i fokusirate se na samo osećanje ljutnje. Osećaj te ga kao da je telesna senzacija. Kada se vaša pažnja pomeri sa onoga što vas je isprovociralo, ljutnja će biti odsečena sa izvora napajanja i ono što ostaje je unutrašnja energija u slobodnom protoku. Vaša oslobođena pažnja je tada sposobna da vidi ludost ove ljutnje zbog njene beskorisnosti, akt koji će izazvati smeh kada najzad shvatite komičnost situacije i kako ste u prvom trenutku reagovali. Prihvatanjem onoga što se dogodilo i svoje reakcije možete početi da vidite sebe i ono što vas je isprovociralo iz odgovarajuće perspektive veće slike. Na kraju, porasli ste birajući akt pozitivnosti umesto negativnosti, transformišući i integrišući emocionalnu energiju umesto da je zatrpate unutar sebe putem osporavanja i potiskivanja početnog osećanja ljutnje, u potpunosti prihvatili ono što jeste i verovatno izbegli lakomislen konflikt sa bilo kim i bilo čim što vas je isprovociralo. 
 

Kybalion daje dobar savet kako da se negativna emocija direktno transformiše. To je korisno kada negativne emocije isplivaju bez očigledne provokacije. Mnogi faktori mogu da kreiraju naizgled neosnovane negativne emocije, koje se kreću od promena rapoloženja, hemijskih i hormonalnih fluktuacija i ciklusa bioritma do elektromagnetskog potiskivanja emocionalnih stanja, psihičkog napada, izazivanja posthipnotičkih komandi instalitranih tokom abdukcija ili putem implanta i prisutnost misaonih-formi, kao što će biti objašnjeno kasnije. U takvim slučajevima možda nećete znati šta je izazvalo loše raspoloženje, samo da ono postoji. Takođe, za razliku od negativnih emocija, koje su prvobitno praćene šokantnim učenjem lekcija, ovaj tip negativnih emocija ne potiče od šoka, već od direktne fizičke ili metafizičke indukcije. Drugim rečima, one su proizvodi pre nego nus-proizvodi i lekcija povezana sa odnosom prema naizgled besplodnim negativnim emocijama podrazumeva rast snage volje i samodiscipline. “Da biste promenili svoje raspoloženje ili mentalno stanje - promenite svoju vibraciju.” – Kybalion.
  

Čovek može promeniti svoju mentalnu vibraciju naporom Volje u pravcu promišljenog fiksiranja Pažnje na poželjnije stanje. Volja usmerava Pažnju a Pažnja menja vibracije. Kultivirajući Veštinu Pažnje uz pomoć Volje rešićete tajnu Vladanja nad ćudima i Mentalnim Stanjima.“
 

Da bi se uništila neželjena frekvencija mentalne vibracije primenite princip Polarnosti i koncentrišite se na suprotni pol u odnosu na onaj koji želite da potisnete. Uklonite neželjeno menjajući polaritet.“ – Kybalion. 
 

Ovo je jedna od najvažnijih hermetičkih formula. Ona je bazirana na naučnim principima. Pokazali smo vam da su mentalno stanje i njegova suprotnost jednostavno dva pola iste stvari i da se putem Mentalne Transmutacije polaritet može okrenuti. Ovaj princip je poznat i modernim psiholozima, koji ga primenjuju prilikom prekidanja neželjenih navika, usmeravajući pažnju svojih studenata na suprotni kvalitet. Ako ste obuzeti Strahom, nemojte gubiti vreme „uklanjajući ga“, već umesto toga kultivišite Hrabrost i Strah će nestati. Neki autori su ovu ideju izrazili jasnije, koristeći ilustraciju mračne sobe. Ne morate da zakopavate i rasterujete Tamu, dovoljno je da jednostavno otvorite šalone i pustite da Tama nestane na Svetlu. Da biste uklonili Negativni kvalitet, koncentrišite se na Pozitivni Pol istog kvaliteta i vibracija će se postepeno promeniti od Negativnog ka Pozitivnom, dok se najzad ne polarizujete na Pozitivnom polu umesto na negativnom. Obrnuto je takođe tačno, kao što su mnogi otkrili na svoju žalost, kada su dopustili sebi da suviše često vibriraju na Negativnom polu. Menjajući svoj polaritet možete ovladati svojim ćudima, promeniti mentalna stanja, promeniti svoje sklonosti i izgraditi svoj karakter. Mnogo toga od Vladanja Mentalnim razvijenog Hermetizma je usled primene Polariteta, koji je jedan od najvažnijih aspekata Mentalne Transmutacije. (The Kybalion)
Iako je to gore jasno izraženo, parafraziraću: da bi se promenile negativne emocije, usmerite pažnju na suprotnu emociju dok se ona ne transformiše, stepen po stepen, u suprotni polaritet. To funkcioniše iz nekoliko razloga. 
 

Iz metafizičke perspektive vi osnažujete sve na šta se fokusirate, tako će pozitivna emocija rasti u svom intenzitetu, kao što će negativna nestajati ako usredsredite svoju pažnju na to. Takođe, lakše je promeniti stepen na skali nego transformisati jednu skalu u drugu. 
 

Iz perspektive fizike usmeravanje vaše pažnje na pozitivne ideje kreira ciklus povratne sprege dok vaša hormonalna i neurohemijska osnova ne počne da se usagašava sa onim što imate u umu, ojačavajući ga. Činjenica da emocije mogu imati hemijsko poreklo nije izgovor da izostane pokušaj da se one transformišu – uz pomoć povratnog ciklusa tela-uma telo može pozitivno da odgovori na pozitivne misli i ta nova orijentacija bića može da promeni orijentaciju tela. Iako to podrazumeva ispuštanje endofrina i drugih prijatnih hemikalija, shvatite da su telo i duša povezani i da će se zbog toga ono što se događa sa jednim obavezno odslikavati na drugom u oba pravca. Kada um odluči da misli pozitivno, te prijatne hemikalije se pridružuju misli da obezbede fizičke načine u pravcu spiritualnih ciljeva. Ukoliko se umesto toga koriste lekovi da bi anestezirali čoveka protiv emocionalnih emocija, onda se to nastavlja fizičkim sredstvima u pravcu fizičkih ciljeva što u mnogim slučajevima može da bude štetno za stazu spiritualnog učenja uz potiskivanje neophodnog emocionalnog katalizatora za učenje. Kasiopejci daju jezgrovit odgovor na pitanje pozitivnih i negativnih emocija: “Ako izaberete, možete imati samo pozitivne emocije..“ To je bio odgovor na pojedinačni pokušaj da se argumentuje kako su negativne emocije deo onoga što on jeste i tako neophodne, što predstavlja pogrešno rasuđivanje, razmotreno ranije u ovom članku. Kasiopejci su odgovorili ukazujući na suštinsku komponentu neophodnu za transmutaciju negativnog u pozitivno: izbor. Tako, čovek zaista može da izabere da ima samo pozitivne emocije, nezavisno od toga kakve izgovore ego iznađe za daljnje ostajanje u negativnosti. Ra materijal sugeriše slično: „Ne postoji neophodnost za negativne misaone-forme nezavisno od distorzije bola. Njihova eliminacija proizvodi nemogućnost za negativne elementale i druge negativne entitete da koriste te misaone-forme kako bi kreirale pogoršanje u kompleksu uma u pravcu odvajanja od normalne distorzije vedrine/anksioznosti.“ (Law of One, Book IV, p. 17) 
 
To nas vodi do sledećeg poglavlja: kako negativne misli i emocije mogu dovesti do spiritualne štete. Ovde Ra pominje da negativne misli mogu kreirati negativne misaone-forme koje negativne sile mogu upotrebiti da pogoršaju stanje pojedinaca koji su ih kreirali. 
 

Konsekvence negativnog razmišljanja: štetne misaone-forme
Šta je misaona-forma? U konvencionalnom pogledu to je nefizički entitet kreiran mišlju energizovanom emocijama. Misli su realne stvari na mentalnom i imaginativnom nivou realnosti i kada su osnažene emocijama, te misli stiču dodatnu dimenzionalnost i na eteričnim i astralnim nivoima, uvećavajući svoju moć da utiču na stvari u fizičkom okruženju. Negativne misli energizovane negativnim emocijama kreiraju negativne misaone-forme. 
 

Ovi eterični entiteti egzistiraju na način sličan virovima u matici reke, pozajmljujući svoju egzistenciju od tog toka. Međutim, pored toga što duguju svoju egzistenciju pojedincu, koji ih je kreirao putem svojih misli i emocija, budući da poseduju sopstvenu egzistenciju, one se često vraćaju do svog tvorca i indukuju u njemu dalje emocije, da bi se njima hranile. To je način na koji ljudi mogu postati robovi svoje negativnosti – ne putem navike, već preko tih misli koje stiču život na astralnom planu i postaju energetski paraziti, da tako kažemo. One lako mogu da nestanu, ako izgladne bez dovoljno negativnih emocija, tako izbor da se ostane pozitivan ide u korak sa oslobađanjem sebe od budućih negativnih misaonih-formi. 
 

Ra sugeriše da ove misaone-forme mogu biti upotrebljene od strane negativnih entiteta kao dodatni agenti napada. Knjiga „Bratstvo“ pominje ovaj fenomen u kontekstu masovnih misaonih-formi, koje generiše čovečanstvo: A neprijatelj – ko—šta je on? Entitetizovan oblik masovnog sebičluka ljudi, ogromna kumulacija zlih misli i strasti čovekove niže prirode, narasla velike i moćna kradući i hraneći se životnim snagama, preuzeta od strane Majstora Zla, koji su neočekivanim prevarama i podstrekavanjem izlili u takve zle misli i želje, dajući im tako direktnu moć nad čovekom preko čovekovog sopstvenog života – sila sada apsorbovana u njihovu vladarsku prirodu, koju onda lako mogu koristiti da bi potčinili čoveka svojoj volji. (Brotherhood, p. 70) 
 

Ovo veoma dobro opisuje eterične misaone-forme kontrolnog sistema Matrixa (druge komponente se sastoje u sledećem: fenomen hiper-dimenzionalne manipulacije čoveka od strane naprednih negativnih entiteta i institucionalna/socijalna manipulacija čovečanstva od strane njihovih ljudskih parnjaka u Novom svetskom poretku.). 
 

Negativne misaone-forme imaju sopstveno „gravitaciono“ polje, koje teži da negativno oboji misli i osećanja pojedinca. Tako velika i koncentrisana grupa ljudi, koji razmišljaju i osećaju slično ima mogućnost da nadjača nezavisne misli i osećanja okoline. Na primer, ulazak u gusto naseljeni grad, u kome je prevlađujuće raspoloženje negativno može, čak i bez konkretnog incidenta da prouzrokuje ovakvu modifikaciju uma. Ovo pokazuje da nisu sve negativne emocije izazvane određenim događajima, koji funkcionišu kao katalizator za učenje, već pre duša raste iz akta izbora da afirmiše svoju individualnost nad nametanjem kolektivnih misaonih-formi, ostajući pozitivan uprkos negativnog uticaja. Kao što treba da bude uvidentno, čak i kada se negativne emocije koriste kao alarm za buđenje, upozoravajući čoveka na na istinu ili kao katalizatorski događaj potreban za neku spoznaju, izostanak transformacije negativnih emocija u pozitivne može prouzrokovati probleme na metafizičkoj ravni, posebno u vidu kreiranja negativnoh misaonih-formi. 
 
Tako u slučaju tragacoa za istinom i privlačenja pažnje takozvanih „Gospodara Zla“, ili možda „četvrto i petodenzitetskih entiteta orijentisanih prema sebi“, treba reći da što više istine on stekne i primeni, to će više pažnje morati da posveti odupiranju da se prepusti negativnim mislima i emocijama. Putem programiranja uma i psihičkim i elektromagnetnim načinima negativne sile često kod tragaoca tragaju za skolonostima prema negativnom razmišljanju i osećanju, kao što se to obelodanjuje tokom napada, ako on izabere da mu se prepusti. Samo putem pažnje i izbora da se ostane optimističan, istinit i svestan takav pojedinac može da izbegne zamku. Budući da je proces postepen, nikada nije kasno za odvraćenje od negativnog raspoloženja. 

Konsekvence negativnosti: teže učenje iz iskustava

Postoje drugi razlozi pored misaonih-formi koje produženu negativnost čine opasnom. Staza emocionalnog učenja, koja se sastoji od toga da neko bira kako odgovora na emocionalna i mentalna iskustva, uveliko određuje ono što se doživljava. To je zbog toga što u metafizičkom smisli doživljavamo ono što nam je potrebno da doživimo da bismo naučili određenu lekciju – ako naše potrebe prizivaju veoma bolna iskustva usled naše ignorancije i inercije, onda će to obeležiti prirodu iskustva. Obrnuto, ako smo pronicljivi i brzo učimo iz svojih prethodnih grešaka i iz grešaka drugih, onda možemo da savladamo svoje nameravane lekcije uz manje potrebe za šokantnim iskustvima.


Generalno, uz ignorantan ili negativan mentalni i emocionalni sklop potrebni su veliki šokovi da nas nauče lekcijama, dok vas pozitivan i svestan stav dovodi u veći sklad sa Višim ja i tako dopušta da lekcije budu naučene mekše zbog adekvatnog pristupa. 
 

Negativnost povećava sabotažu negativnih sila
Sabotaža i kontakti sa negativnim silama će se sigurno kvalifikovati kao negativna iskustva za učenje. U stvari, prevashodni interes ovih sila je da budete u što je moguće većoj meri ignorantni, negativni i reaktivni, tako da vaše Više ja iskusi njihovo neprijateljstvo, budući da će šok koji one proizvode onda usmeriti vašu emocionalnu stazu za učenje – drugim rečima, ono što oni rade bi bio u potpunosti rezultat akcija vaše slobodne volje, koje uslovljavaju takve drastične mere. 
 

Jedini problem ja da te sile ne brinu o tome šta je vama potrebno, već o tome šta one od toga mogu dobiti. Tako, u tom smislu oni su hakeri realnosti, pokušavajući da mimoiđu ili onemoguće vaš „firewall“ ili slobodnu volju. Kada uspeju, to je pre putem trikova nego preko otvorene sile. 
 

Na primer, umesto direktnog eliminisanja ciljanog pojedinca, što može biti nemoguće, jer emocionalna staza učenja nije pogodna da dopusti takvu akciju, one ga mogu skrhati korak po korak. Mogu provocirati ciljanog pojedinaca na negativnu reakciju putem spoljnog uticaja na njegovo emocionalno stanje i zatim izazivanjem eksplozije indukovanim događajima. Koristeći ovu produženu negativnu energiju oni je ponovo investiraju u sledeći napad. Dok se to nastavlja, odbrana mete opada korak po korak. Iako on sam bira svaki korak puta, dopuštajući da se napad dogodi, konsekvence njegovih ranijih izbora da se ignorantno utopi u isprovociranu negativnost, mu otežavaju da izabere drugačije. Sve ovo zavisi u velikoj meri od fizičkih, spiritualnih i psiholoških slabosti koje ima, budući da su te slabosti ono u što te negativne sile pokušavaju da udare.
 

Spiritualna elastičnost i aura
Dakle, šta se tačno podrazumeva pod spiritualnom elastičnošću? Prvo, ona je povezana sa aurom, eteričnim/astralnim energetskim poljem, koje, okružujući i prodirući u telo, povezuje fizičko sa metafizičkim. Ova povezanost deluje na kvantnom nivou ne toliko preko fizičke sile i kauzalnosti, već pre putem podešavanja verovatnoća i sinhroniciteta. Ta povezanost je veoma usklađena sa vašim mislima i osećanjima. Budući da funkcioniše kao među-polje, koje poseže kako u vaše telo, tako i u okruženje, ona ne samo da reguliše vaš biološki život, već takođe utiče i na vaša fizička iskustva i okruženje. Na taj način održavanje negativnih misli negativno utiče i na vaše telo (rak, bolesti) i na vaša iskustva (nesreće, ometanja). Ako je snažna i jasna, ona takođe deluje kao sinhronicistički štit, koji vas štiti od nepotrebnih, opasnih iskustava: Vaša aura sadrži svaku boju sunčevog spektra. Oh, kada bi čovek mogao da vidi svoju auru, dok razmišlja neljubazno ili izgovara oštre, grube, neprijatne reči. Kada bi samo mogao da vidi promene, koje se odvijaju u spektru njegove aure, on nikada ne bi ponovo održavao ljutite misli ili dopustio da govori u ljutnji. […] 
 

Čovekova aura je njegov štit. Zapamtite, čovekova aura je njegova zaštita. Kada se usled čovekovog razmišljanja ona održava čistom i zrači sjajem, čovek može proći kroz ponore pakla bez straha od zla. 
 

To je razlog zašto znanje štiti, kao što Kasiopejci stalno izjavljuju i zašto ljubav štiti, kako to kaže Ra. Oboje deluje tako da povećaju čovekovu spiritualnu elastičnost povećavajući svetlosni intenzitet i oplemenjujući auru i nudeći veću sinhronističku zaštitu protiv nepotrebno štetnih iskustava zbog pomenute funkcije aure kao veze između fizičkog i metafizičkog, uma i iskustava. Metafizička funkcija ljubavi ili pozitivnih emocija je da pomogne čoveku da vibrira na frekvenciji izvan domašaja negativnih sila i iskustava koja naginju ka nižoj frekvenciji. 
 

Rezonantna frekvencija vibracija i emocionalna staza učenja
Postoji jasna relacija između vibratornih karakteristika aure i kvaliteta čovekove staze učenja. Oboje potiče iz ličnog izbora u pogledu toga koje će se misli i osećanja povezati sa određenim istinama i delovanjem. Misli i emocije utiskuju u auru jedinstveni spektar rezonantnih frekvencija, koje su sa svoje strane u rezonanci i privlače odgovarajuća iskustva koja obeležavaju profil učenja pojedinca koji projektuje te misli i emocije. Ovaj proces je kvantno mehanički po svojoj prirodi, budući da je linearno vreme, kakvog ga mi znamo, jednostavno sekvencijalna percepcija događaja selektovanih iz mnogo šireg opsega mogućih događaja usled njihove rezonantnosti sa našom dušom. 
 

Tako, kao što fizička priroda objekta koji određuje sa kojim akustičnim frekvencijama je on u rezonanci, tako i metafizička priroda aure ili duše određuje sa kojim iskustvima je ona u rezonanci i koje privlači. Ideja o podizanju frekvencija ili rezonantne frekvencije vibracija (FRV), kako to nazivaju Kasiopejci, jednostavno znači učiniti vašu auru jasnom, svetlom i snažnom, pročišćavajući svoje emocionalno i mentalno stanje, odstranjujući negativne misli i emocije. Ta rezonatna frekvencija vibracija je u suštini frekvencija na koju je vaš radio podešen. [...] 
 

Negativna osoba privlači sve negativne stvari u životu, bolesti, disharmonije, nevolje koje su u mentalnoj atmosferi – isparenja iz drugog slabog i negativnog uma; dok pozitivna osoba privlači sve dobro. Ako se razumete u radio, znaćete da kada podesite birač na određenu talasnu dužinu, sve ono „u vazduhu“ što ima istu talasnu dužinu će se čuti. Isto stoji stvar i sa umom; on će primati ono što je „u vazduhu“ na onoj talasnoj dužini na koju su podešene i vaše misli. Zbog toga „zavisi od vas“ i samo od vas šta će vaš radio-um obznaniti ili manifestovati. (The Way Out, p. 34-35) 
 

Ostajanje na dobroj stanici je povezano sa posedovanjem znanja, ljubavi, vere, zahvalnosti, skromnosti itd… na balansiran način kao što je prikazano u I delu. Disbalansi između tih principa ili otelotvorenje njihovih negativnih suprotnosti vode do posledica navedenih u ovom članku. Izbegavanje tih posledica ne predstavlja preventivu od učenja lekcija, ali omogućava mnogo efikasnije načine za dostizanje istog spiritualnog cilja. 
 
To zahteva: Morate navići sebe da KAO ČUVAR STALNO STOJITE NA VRATIMA SVOG UMA I NE DOPUSTITE MISLIMA ILI OSEĆANJIMA, KOJE NE ŽELITE, DA SE MANIFESTUJU. 
 

Može izgledati teško – u prvom trenutku možda nećete znati šta da prihvatite, a šta da odbacite. Ali čuvanje vrata uma od svake negativne misli i osećanja bilo kakve prirode; od svake sumnje, straha, jeda, anksioznosti ili brige bilo koje vrste; od svake tendencije da kritikujete, osuđujete ili okrivljujete bilo koga ili bilo šta ili bilo koje uslove; od samosažaljenja, ljubomore, zlobe, iritacije, neljubaznosti, ljutnje, mržnje itd. To će vam pružiti ideju o tome šta su negativne, neistinite misli i koje ne moraju više da budu deo vaše svesti. 
 

Ukoliko zadržite takve neistinite misli dalje od svog uma, videćete da tada i samo tada vaše Više ja može izazvati istinite i pozitivne misli koje će ka vama privući dobro, koje čeka da se manifestuje. Jer dok je vaš um zbrkan svim tim uplašenim, zabrinutim, obeshrabrujućim, bolesnim, slabim, siromaštvom obeleženim mislima, kako očekujete da bilo ko, ko oseća vibracije – a vibracije se ne mogu sakriti – bude privučen vama i kako očekujete da vas Bog inspiriše mislima blagotvorne prirode? 
 

U stvari, takve negativne misli udaljavaju od vas stvari koje želite da manifestujete u svom životu – jer slično privlači slično. Razmislite! Misli o siromaštvu neće privući blagostanje ili posao; bolesne misli neće izgraditi zdravu svest; a vera da ćete promašiti privlači promašaj. (ibid, p. 17-18) 
 

Kao što vidite, samo znanje nije dovoljno, videti istinu nije dovoljno – čovek takođe mora da izabere kako da je emocionalno i spiritualno interpretira i primeni ono što zna i vidi, jer taj izbor određuje čovekovu spiritualnu orijentaciju u pravcu viših ili nižih FRV, u pravcu služenja drugima ili kontrolisanja drugih, u izboru da se bude slobodan ili predator/žrtva, da se bude čovek ili mašina. Obratno, to određuje kvalitet i opseg vaših iskustava. 
 

Iza znanja
I empatični i zloćudni pojedinci mogu znati istu istinu, ali ono što ih razlikuje je kako su izabrali da interpretiraju i primene te istine. Na primer, postoji istina o vrhovnoj važnosti slobodne volje – dok pozitivni pojedinci poštuju slobodnu volju, podržavajući je, negativni pojedinci je „poštuju“, manipulišući svoje žrtve da je se slobodno odreknu. Zbog toga, dok nivo znanja, mudrosti i svesnosti može biti podjednak kod dva suprotno polarizovana entiteta, njihova odabrana emocionalna staza učenja je ono što konačno određuje njihovu spiritualnu orijentaciju i konačnu prirodu iskustava, što sve proizilazi iz toga kako su izabrali da misle i osećaju o onome što uče. 
 

Nemojte pomešati, u pitanju je zaista izbor šta ćemo postati, izbor između negativnog i pozitivnog odgovora na ista iskustva, kao što to i jeste svrha slobodne volje. Učeći o spoljnoj objektivnoj realnosti mi biramo kako da postignemo usaglašenost između samih sebe i te objektivne realnosti. Pozitivna staza dovodi sopstvo u harmoniju sa Univerzumom putem prihvatanja i služenja drugima, dok negativna staza traga za time da dovede Univerzum u kongruenciju sa samim sobom putem nametnutog poretka i osvajanja. Obe staze predstavljaju ujedinjenje spoljašnjeg sa unutrašnjim, višeg sa nižim, sebe sa drugima, međutim, drugačijim sredstvima i drugačijim posledicama za pojedinca. 
 

Zaključak
Važna stvar, koju treba zapamtiti, je da sve počinje izborom, nezavisno od toga koliko se taj izbor čini nebitnim. Istina postoji nezavisno do toga kako izaberete da je percipirate, ali vaš izbor određuje kako će ta istina biti integrisana u vaše biće i time u kom pravcu će te se spiritualno razvijati. 
 

Izbor da popuštate negativnosti, propuštajući da težite ka svesnom, pozitivnom i balansiranom stanju uma, upija buduće negativne elemente u vaše biće, koji su u rezonanci i privlače slična iskustva i inteligencije, obezbeđujući čak i ručicu, kojom te inteligencije mogu da vas bacaju tamo-amo. Ti elementi mogu da budu identifikovani i transformisani samo ako poznajete sebe i ako ste u harmoniji sa sobom i sa onim što jeste. 

 Svaki trenutak je sledeća šansa da se izabere bolje i na taj način celina može postepeno da bude pročišćena i dovedena u harmoniju sa Kreacijom.

NASTAVAK

Нема коментара:

Постави коментар