05.08.2014.

ČETVRTI PUT - ENEAGRAM I

Vreme za stepenik više ili korak dublje u razumevanju -
- trenutak kada se u do tada naizgled neuređenom i nasumičnom razazna povezanost, smisao i red i obasja ga jasnoća.

MAURICE NICOLL
PSIHOLOŠKI KOMENTARI NA UČENJE GURĐIJEVA I USPENSKOG
TOM II

Birdlip, 22. januar 1944.

ENEAGRAM
I
Večeras ćemo početi da proučavamo dijagram pod nazivom Eneagram (ili devetostruki dijagram – od grčke reči  ννέαennea što znači devet i γράμμα, gramma što znači znak ili lik, prim.prev.). Ovaj dijagram je karakterističan za ovo učenje. Ne nalazimo ga nigde drugde. Kada ga je prvi put predstavio, G. je primetio da neke pojedinosti iz ovog sistema mogu da se nađu u drugim drevnim učenjima, ali ne i Eneagram. U vezi sa time je rekao, da iako su se neke stvari iz ovog sistema u tragovima zadržale u drugim sistemima, u njima nema pravilne organizacije i rasporeda i ne može se uočiti zavisnost jedne stvari od druge. Svi delovi ovog sistema su povezani zajedno u pravilnom poretku tako da obrazuju organsku celinu – živi organizam. Čovek i Univerzum se sagledavaju zajedno. Učenje o Čoveku je povezano sa učenjem o Univerzumu, čije je on dete, i ono što postoji u njemu, postoji i u Univerzumu. Značaj evolucije Čoveka i značaj evolucije Univerzuma i zakoni u Čoveku i u Univerzumu se posmatraju zajedno kao neodvojivi.

Govoreći o Eneagramu, G. je rekao da on objedinjuje čitavo učenje i da, što je više čovek u stanju da pročita njegovo značenje, to dublje razume Rad. Jednom prilikom, upitan o čemu je tu reč, G. je rekao da on reprezentuje Zakon Tri ili Zakon Trojstva i Zakon Sedam ili Zakon Oktave. Setimo se da Zakon Tri kaže da u svakoj manifestaciji moraju da učestvuju tri sile, aktivna, pasivna i neutralizujuća, i da su to kreativne sile, koje kreiraju različit poredak u svetovima na silaznoj skali, povećavajući broj zakona kako se umnožavaju. Setimo se da postoji i drugi zakon, Zakon Sedam, koji se odnosi na poredak manifestacije.

Ako postoji kreativna sila, mora takođe postojati i red u kreaciji, inače bi sve bilo u haosu. Interakcija ova dva zakona na takav način, da jedan ne ometa niti guši drugi, tako da su sve mogućnosti postignute, predstavljena je Eneagramom. Međutim, na našem stupnju možemo da očekujemo samo prvo čitanje iz njega.Njegova konstrukcija je sledeća: krug je podeljen na devet jednakih delova. Broj 1 (broj 10, prim.prev.) je tada podeljen sa 7, dajući rezultat 1 4 2 8 5 7 kao rekurentni (povratni) period. Linije su povučene tako da povezuju te brojeve – 1 do 4 itd.

Uočićete nekoliko stvari. Prvo, dijagram je simetričan. Drugo, tri broja su izostavljena: 3, 6 i 9, svi deljivi sa 3. Treće, uočićete da se linije seku. Jedna tačka presecanja je tačno u središnjoj liniji, druge dve su bočne i na jednakom rastojanju od nje.

Pokažimo strelicom pravce koje reprezentuju linije. Početna tačka Eneagrama je figura 1, jer je Eneagram pokretan dijagram i reprezentuje kretanje stvari na dva načina. Ukazaću samo na dva. Počevši od 1, postoji pokret do 4 duž linije 1 – 4. Zatim od 4 do 2, preko oblasti gde bi 3 trebalo da se nalazi, ali ono nedostaje. Zatim od 2 pokret ide pravo preko do 8, dole do 5 i zatim preko oblasti gde bi trebalo da bude 6 do 7. Pokret se tada vraća direktno preko figure do 1, ali, čineći tako, preseca liniju 2-8. To je jedan pokret. Drugi pokret je spolja na obodu od 1 do 2 do 4 do 5 do 7 do 8. Postavimo kod broja 1 notu Re, a pored 2 notu Mi i pored 4 notu Fa. To će u ovom trenutku biti dovoljno da bi se videli pokreti na koje ukazujem. Videćete da postoji pokret unutar Eneagrama od 1 do 4 i zatim do 2 – to jest, 1, 4, 2. I to je moguć pokret putem oboda, od 1 do 2 i do 4 – to jest, 1, 2, 4. Postavimo ostatak nota oktave duž oboda, završivši sa Do na gornjoj tački.

Dijagram bi sada trebalo da izgleda ovako:
Ukažimo na mogući pokret na obodu od tačke Re ka tački Mi, Fa, Sol itd. po zakrivljenim strelama, koje označavaju kretanje u pravcu kazaljke na satu. Drugi unakrsni pokreti, koji se odigravaju unutar Eneagrama, su već nagovešteni preko šest strela, po jedna na svakoj od šest linija, koje spajaju figure na obodu u poretku 1 4 2 8 5 7 – broj dobijen podelom 1 na 7.
 Sada, hajde da razmislimo o ovom neobičnom dijagramu, jer dok ne budemo razumeli nešto od njegove misterije, posmatraćemo ga kao i bilo šta drugo. Ovaj dijagram mora da padne na više delove centara. Kada osećate da je nešto izuzetno, neobično i tako dalje, to znači da je to palo na više delove centra. Sav Rad treba tamo da padne. Razmotrimo jedno od velikih učenja Rada. Rad ne uči da živimo u mrtvom Univerzumu, već u Univerzumu koji evoluira. Sve raste u svom sopstvenom vremenu i skali. Mesec, Zemlja, Sunce, svi rastu u kolosalnom periodu vremena, u poređenju sa našim malim vremenom i skalom. Sve stvoreno pokušava da dosegne svog kreatora. Pogledajmo naizgled trivijalno, ali, po mom mišljenju, legitimno poređenje. Univerzum, koji počinje od jedinstva, se rasteže kao parče lastiša. On pokušava da se vrati do svog izvora, da ukloni tenziju. (Ovde bih mogao da kažem mnogo toga o hemijskoj tablici elemenata i njihovim različitim tendencijama da se kombinuju jedan sa drugim da bi dostigli ravnotežu.). Sada, Zrak Kreacije reprezentuje Apsolut kao 1 i sve nivoe kreacije koji proizilaze iz njega kao brojevi – naime, 3, 6, 12 i tako dalje. U Pitagorinoj ezoteričnoj školi se govorilo da su sve stvari brojevi. Da li ste ikada razmišljali o odnosu između brojeva? Možete ih množiti i deliti. Šta deljenje znači? Pretpostavimo da broj 3 želi da se vrati u 1. Zamislite kako žudi za time da pređe u 1 – to jest, Apsolutno Jedinstvo. Matematički, to je reprezentovano kao 1 podeljeno sa 3. Sada, ako 3 pređe u 1 tako da bude apsorbovano u njega – čitava kreacija traga za time da se vrati svom Izvoru i bude apsorbovana – šta se onda dešava? Podelite 1 sa 3. 3 u 1 ide 3 puta (to jest, u 10) i 1 preostaje. Ponovo ide 3 puta i 1 preostaje. Tako 3 u 1 = 3 se ponavlja u beskonačnost. I čitav Zrak, uzet kao 7 nota, pokušavajući da nađe rešenje i mir, prelazi u Apsolutno Jedinstvo kao 7 u 1 (tj. 7 u 10 ide 1 i prestaje 3, u 30 ide 4 i preostaje 2, u 20 ide 2 i preostaje 6, u 60 ide 8 itd. Itd.). Tako, vidite da 3 i 7 ne mogu da se vrate u 1, budući da je 1 u svim brojevima. Jedan je u 3, ali 3 ne može da se vrati u 1 i tako dalje. Univerzum je izgrađen od brojeva, kao što je Pitagora mislim – ali se mora dodati jedna stvar. Čitava kreacija, svi kreirani Univerzumi, na kakvom god nivou ili broju, tragaju za povratkom u svoj izvor, to jest, tragaju da uđe u 1 ili „Jedinstvo“. Trojstvo – ili 3 – traga da to ponavlja „beskonačno“, jer stalno reprodukuje sebe i seća se sebe. Broj 7 je takođe beskrajan, ali u vremenu i tako ne u istom smislu. On gubi sebe i pronalazi svoje biće u ponavljanju onoga što nije on sam – tj. u stalnom ponavljanju 1 4 2 8 5 7. Budući da je ovaj dijagram o Čoveku i njegovim mogućnostima, on počinje sa 7 i svojstvima tog broja u vezi sa Jedinstvom. Proučavajući svojstva 7 u vezi sa Jedinstvom, nalazimo da su oni dati brojevima 1 4 2 8 5 7. To po sebi ne znači ništa. Međutim, u okviru Eneagrama, vidimo kako pokreće neobične odnose, neobične, zbog simetričnog dijagrama. Ničega simetričnog nema između brojeva 1 4 2 8 5 7 po sebi. Jedina stvar koju čovek može da kaže o broju je da se on beskrajno ponavlja u pojmovima decimalnog sisema i ne sadrži u sebi 3 niti je deljiv sa 3. To je neobično. Taj broj takođe ima i druga neobična svojstva.

Međutim, ono što je neophodno shvatiti je da kreirani Univerzum traga evolucijom za time da se vrati u svoj izvor i da sve stvari žude za tim zadovoljenjem ili ispunjenjem. Sve je ograničeno, nepotpuno, kao odvojena kreacija i sve traga za dovršenjem – atom, čovek, planeta, sunce, galaksija. U pogledu Apsolutnog Jedinstva, mi nismo samo prepolovljeni ili podeljeni na četvoro, već se nalazimo pod 48 sila deljenja. Međutim, ova razmatranja dajem za one koji su već meditirali o Zraku.

Sledeći put ćemo govoriti o Svetom Duhu unutar Eneagrama, koji ga oživljava. Za sada smo počeli da govorimo o seriji Re, Mi itd. – to jest o Zakonu 7 – i o unutrašnjim odnosima između nota.  
5 коментара:

 1. posmatram ovaj enegram i vidim da su brojevi koji se ponavljaju unutar kruga 142857, a tri broja koja čine istostranični trougao se ne ponavljaju.
  zajedno bi to bilo 3,142857... ili Pi.
  to znači da je enegram ustvari broj PI, što bi predstavljalo stvaranje psihološkog čoveka, a iz teksta o zlatnom preseku (Fi) smo videli i kakav odnos vlada u materijalnom svetu.
  nameće se da simbiozom ova dva broja dobijamo kompletnog čoveka, a simbioza ova dva broja je ugrađena u keopsovu piramidu, tako da bi i keopsova piramida trebala da simbolizuje čoveka.

  šta ti, jelena, misliš o ovim mojim razmišljanjima?

  ОдговориИзбриши
 2. Zorane,

  Puno hvala na ovom odličnom komentaru! Do veoma sam sličnih zaključaka došla.

  Moram priznati da sam do ovog teksta bila pomalo skeptična prema G-ovim navodima o eneagramu: da on pažljivom posmatraču (i znalcu) otkriva neke od suštinskih fragmenata Objektivnog znanja i da su u njemu sakrivena oba fundamentalna zakona (3 i 7) i da u sebi sadrži čitav Rad … . Iako je dijagram, naravno, veoma interesantan, mislila sam da je to doduše lep geometrijski oblik, ali suštinski ipak … da tako kažem, ne objektivna, već pre proizvoljna stvar (naš formatorni centar uopšte veoma voli da „misli“ o stvarima o kojima pojma nema:-)

  A onda!! 1/7 (zakon broja 7) = 0,142857142857142857 …. koji se ponavljaju u beskraj, baš kao beskrajna spirala i Pi i zlatni rez…. i sve što si napisao u komentaru… I nedostaju brojevi Zakona 3, koji tvori sledeći nivo Eneagrama i sve je to zaista objektivno, matematički objektivno i tako jednostavno predstavljeno u ovom prelepom simbolu. Pravo prosvetljenje. I onda neko kaže da je Sve što jeste proizvod nekog slučaja, a Rad neka izmišljena stvar.

  I šta li je samo u Pokretima!?

  Eh, nadam se da će mi spoljašnje okolnosti dopustiti da se uskoro vratim blogu i aktuelnom testu o Ličnosti i Suštini.

  Hvala još jednom na odličnom komentaru!

  ОдговориИзбриши
 3. Odličan članak i fenomenalan osećaj dok se posmatra ovaj simbol. Jedino bih dodao da u matematici Pi uzima vrednost 3.141592... ili približno 22/7 i kaže se da je Pi iracionalan broj jer se ne može prikazati kao razlomak.

  Zanima me vas zorane i jelena komentar na ovu gore pomenutu razliku.

  ОдговориИзбриши
 4. Ako mogu samo da prenesem sledeci "osecaj", koji mi se javlja... Iracionalni Pi je TEZNJA da se preskoci granica iracionalnog i dosegne 22/7 - koji je "ostvarena IDEJA" kruznice ili nesto kao definisano Polje za nastanak kruznice ... :) .... Ima tu "neceg" ali mi jos sve vidimo iz polja Pi, dakle kao teznju (integralno-diferencijalnu), a posmatracu iz duhovne dimenzije, mozda bi sve bilo 22/7 jasano :) ...

  Mozda bas u ovoj razlici izmedju Pi i 22/7, lezi granicni pojas dva susedna denziteta ... kvantni pomak medju njima, tako mali a nepremostiv iz ove perspektive, zablje :) ..

  ОдговориИзбриши
 5. Peki, hvala na ovom zapažanju!
  Nažalost, matematika ne spada u instrumente, koji objektivnu stvarnost za mene čine razumljivijom, mada se povremeno odlučim na eksperimente, kao npr. o rođaku broja Pi – Phi
  http://izagranice.blogspot.com/2011/08/secanje-na-celinu-zlatni-presek.html

  Da nije tako, verovatno bih ove odnose odavno i sama uočila.

  Kada podelim 22 sa 7 dobijam 3,142857 – na neki način, ova zakona u jednom, kao što je zoki rekao, od kojih jedan kao da je statičan, dok se drugi ponavlja u beskraj – samo impresija. Međutim, sam broj PI, kao što kažeš, ipak ima drugačiju numeričku vrednost.

  Odnos obima kruga prema njegovom prečniku … iracionalan broj … dokazuje da je nemoguće rešiti problem kvadrature kruga (lenjirom i šestarom)…
  Ne znam da li on može da baci neku dodatnu svetlost na Eneagram. Kako se tebi čini?

  ОдговориИзбриши