31.12.2009.

Ra materijal - Denziteti IIIPeti denzitet se u Ra materijalu naziva denzitetom mudrosti ili svetlosti. Diplomiranje sa četvrtog na peti zbog toga podrazumeva balansiranje empatije i ljubavi, koje predstavljaju frekvenciju četvrtog denziteta, sa mudrošću. Govoreći o sopstvenoj peto-denzitetskoj žetvi, Ra kaže:
 „Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet, kao što smo rekli, obiluje saosećajnošću. Ta saosećajnost je nepromišljena kada se gleda očima mudrosti. To je spas trećeg denziteta, ali kreira zbrku u konačnom balansu entiteta.
 
Mi, kao socijalno-memorijski kompleks četvrtog denziteta, smo imali tendenciju ka saosećajnosti čak i do mučeništva u pomoći drugima–sebi. Kada je dostignuta peto- denzitetska žetva, uvideli smo da na tom vibracionom nivou postoji greška u efikasnosti takve neobuzdane empatije. Proveli smo mnogo vremena/prostora u razmatranju onih puteva kreatora koji prožimaju ljubav mudrošću.“

Kao i na prethodnim novoima razvoja svesti i na petom denzitetu postoji prožimanje prostora/vremena i vremena/ prostora, odnosno plana manifestacije i implicitnog reda (duhovnog plana) koji stoji u njegovoj osnovi. Podsetimo sa šta Moravjev kaže o atomima na različitim stepenima Spiritualne Oktave/ denzitetima. Njihova gustina je obrnuto proporcionalna gustini njihovih vibracija. Na petom denzitetu bi brzina vibracija bila veoma velika, „atomi“ veoma laki i manifestovana realnost (eksplicitni red) veoma eteričan, takav da razlika između misli i njihove manifestacije gotovo da ne postoji. U vezi sa telesnim kompleksom petog denziteta Ra kaže:

Ispitivač: Pretpostavljam da nije neophodno uzimati namirnice na petom denzitetu. Da li je to tačno?
 
Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Međutim, vozilu je potrebna hrana koja se može pripremiti mislima.
 
Ispitivač: Koja bi to vrsta hrane bila?
 
Ra: Ja sam Ra. Vi biste tu vrstu hrane nazvali nektarom ili ambrozijom, svetlosni buljon zlatno-belih nijansi.
 
Ispitivač: Šta je svrha uzimanja hrane na petom denzitetu? 
 
Ra: Ja sam Ra. To je na neki način centralna tačka. Svrha prostora/vremena je da pojača katalitičke aktivnosti u skladu sa denzitetom. Jedan od preduslova za iskustva prostora/vremena je neki oblik telesnog kompleksa. Telesni kompleks mora da dobije neku vrstu goriva.“


Prema Ra neka vrsta inkarnacijskog iskustva je karakteristična i za četvrti, a na osnovu gornjeg navoda bismo mogli pretpostaviti da predstavlja obležje i petog denziteta. Inkarnaciju možemo jednostavno opisati kao prelazak sa vremena/ prostora na prostor/ vreme - sa implicitnog na eksplicitni nivo realnosti. Ipak, ako boravak na prostoru/vremenu, čija je funkcija da „pojača katalitičke aktivnosti u skladu sa denzitetom, nazovemo inkarnacijom, moramo svakako primetiti da je ta inkarnacija na ovim denzitetima veoma daleko od treće-denzitetskih inkarnacijskih iskustava. Pre svega, nema vela zaborava, nema gubitka veze sa Void-reality, sa Kreatorom, sa drugima-sobom, sa sopstvenim inkarnacijskim planom i potrebnim „lekcijama“. I drugo, ovi denziteti ne predstavljaju „liniju obale, gde se svetlost i senka dodiruju", već su tzv. pozitivan plan i negativan plan striktno odvojeni. 
 
Na osnovu nekih navoda moglo bi se zaključiti da se odvajanje vremensko/prostornog vozila od prostorno/vremenskog vrši slobodnom voljom i da entitet na ovom denzitetu u potpunosti upravlja i jednim i drugim planom.
Peti denzitet se opisuje kao veoma „slobodan“. Ograničenja u pogledu prostora i vremena praktično ne postoje:

"Razlika između vremena/prostora i prostora/vremena, kako ih vi razumete, ne podrazumeva kolebanje osim u 3. denzitetu. Međutim, četvrti, peti i do nekog stepena šesti denzitet deluju unutar sistema polarizovanog prostora/vremena i vremena/prostora."
(…)
"Ispitivač: Koje telo s obzirom na boju ovaj entitet koristi da bi doputovao do nas?
 
Ra: Ja sam Ra. Na ovo pitanje nije jednostavno odgovoriti usled transdimenzionalne prirode prelaska ne samo sa prostora/vremena na vreme/prostor, već i sa denziteta na denzitet. Vremensko/prostorna svetlost ili peto-denzitetsko telo se koristi, dok prostorno/vremensko telo ostaje na petom denzitetu. Pretpostavka da se projektuje svest je samim tim tačna." 

 
Žetva na peti denzitet obuhvata čitav socijalno-memorijski kompleks, čitav socijalno-memorijski kompleks mora dostići zrelost na žetvu, ali od tog trenutka entiteti slobodno biraju da li će kroz peti denzitet dalje napredovati kao pojedinačni entiteti ili u zajednici.

Međutim, interesantno je da kroz čitav materijal Ra, govoreći o negativnom petom denzitetu koristi jedninu, čak i kada sugeriše postojanje socijalno-memorijskog kompleksa. 

Rani peto-denzitetski entitet, ukoliko je orijentisan ka održavanju kohezije kao socijalno-memorijski kompleks, može u svojoj slobodnoj volji odrediti da staza mudrosti leži u izvrsno promišljenoj manipulaciji svih ostalih drugih-sebe. Vladajući ovom sposobnošću u mudrosti on onda postaje sposoban da postane vođa četvrto-denzitetskim bićima koja su na putu ka mudrosti preko istraživanja dimenzije ljubavi prema sebi i razumevanja sebe.

Ako razvitak socijalno-memorijskih kompleksa shvatimo u smislu razvoja odnosa prema Svemu što Jeste u njenoj celini i pojedinačnim delovima kao stepenicama ka konačnom povratku Kreatoru, mislim da nam ovaj podatak može pužiti određeni ključ za razmatranje razlika između ove dve staze.

Govoreći o razlici između negativnih i pozitivnih entiteta, Michael Topper kaže:

OPS način postizanja “gustine svijesti” podrazumijeva "dobijanje na težini" asimilacijom drugih jedinki svijesti. To se generalno promoviše kao “Sve je Jedno” a odnosi se prema “zlu” kao prema “neposlušnosti”, pobuni ili nekoj grešci kojoj će se kasnije “stati u kraj”.

OPD, u drugu ruku, gleda na “dobijanje na težini” na drugačiji način. On to posmatra kao prihvatanje svijesti jednog “drugog ja” koje je jednako sa njihovom vlastitom sviješću, uprkos potpuno drugačijoj manifestaciji tog bića, što je način “mrežne komunikacije” (network) svijesti, tako da je Cjelina veća od totalnog zbira svojih dijelova.“ (Michael Topper: "Energetska ekonomija i dinamika manipulacije ljudskim bićima")

Iz ovog opisa dve staze proizilaze i dve definicije nedostatka podvojenosti, koje se nadovezuju na stazu kojom su različito polarizovani entiteti dospeli do tog stupnja.

Entiteti na pozitivnoj stazi od IV denziteta počinju sa formiranjem zajednice, socijalno memorijskog kompleksa u trenutku kada njihova ljubav prema drugima (služenje drugima) makar za trunčicu prevagne nad ljubavlju prema sebi (služenju sebi). Zajednica je bazirana na prihvatanju kako sopstvene, tako i apsolutne jedinstvenosti drugog, na striktnom poštovanju tuđe slobodne volje i građenju veza koje predstavljaju rezultat dugotrajnog pokušaja da se pronađe odgovor na jedan od najvećih paradoksa Kreacije: Sve je Jedno i Sve je Različito.
Ja je Jedno sa Svime i Ja je apsolutno individualno.

Približavanje Jednom/ Apsolutu i dostizanje stanja svesti, u kome nema podvojenosti između sebe i drugih-sebe, na nivou pozitivne peto-denzitetske zajednice se, dakle, ne vrši nametanjem uniformnosti, već negovanjem različitosti uz upoznavanje mnogostrukih faseta kreatora u njenim najraznovrsnijim pojavnim oblicima u drugim Zracima i istovremenim prepoznavanjem njihove jedno-suštastvenosti. Postajanje Jednim se odvija razvijanjem interferencijskog zapisa holografskog snimka jedne apsolutne stvarnosti koja postoji u svakome od nas.

Sa druge strane, entiteti na negativnoj stazi iskrivljuju floskulu da je Sve jedno i, zanemarujući Različitost kao eminentno svojstvo Kreacije, svode je na postajanje Jednim koje se sprovodi asimilovanjem drugih čestica svesti i njihove kreativne energije, čija se različitost i specifičnost prepoznaje kao greška u Kreaciji. Odsečeni od (neiscrpnog) Izvora Svetlosti negativni entiteti se mogu hraniti samo gutajući druge zrake svetlosti/svesti, crpeći njihovu kreativnu energiju za sebe i stavljajući njihovu volju pod svoju kontrolu. Ako je moguće, što suptilnijim sredstvima i ako je moguće, preko drugih, već pokorenih, čestica svesti.

Raspoređeni tokom prvobitne borbe za prevlast u hijerarhijskom poretku ovi entiteti obezbeđuju protok progutane energije svesti na gore, do samog vrha hijerarhijskog lanca. Ako razmislimo o konačnoj posledici ovako formirane zajednice, Jedno ili jedan entitet se zaista javlja kao logična slika na jednom visokom nivou razvoja, kada entitet na vrhu postigne dovoljan stepen ljubavi prema sebi, da bi njoj sve podredio, i dovoljan stepen mudrosti, da bi to mogao da realizuje manipulacijom drugih svesti. To je slika entiteta koji je stopio pojedinačne čestice svesti u neku vrstu melting pot-a (lonca za topljenje) i pripojio ih svojoj ego-svesti. Slika peto-denzitetskog negativnog entiteta.

Šesti denzitet
Prema Ra podela na pozitivno i negativno nije apsolutna, već karakteristika jednog dela naše kreacije, čijoj evoluciji ovaj polaritet daje ubrzanje. Samim tim, podela na negativnu i pozitivnu stazu se ne može posmatrati u smislu dve paralelne i ravnopravne realnosti ili dve suparničke sile koje jedna bez druge ne mogu da egzistiraju.

Govoreći o ovom dualističkom pogledu na svet, Armin Risi kaže:
Svetlost nije jednostavno suprotnost mraka, podjednako malo su svetlo i senka dva ravnopravna realiteta.

Ko misli da Apsolut može egzistirati samo u obliku dva konkurentna božanstva, nema predstave o Apsolutu i jednostavno apsolutizuje jedno relativno biće. (to važi za određene lože i takođe za religije). 
Svetlost ne nalazimo tako što jednostavno poričemo senku, već samo kada se pojavi svetlost, jer svetlost postoji nezavisno od mraka. Svetlost i senka su paralelni realiteti, ipak, konačno postoji samo svetlost (apsolutna realnost), dok egzistencija mraka zavisi od svetlosti (relativna realnost).“ (Armin Risi, „Svetlost i senka današnjice).  

Postoji razlika između polariteta i dualiteta. Zakon polarnosti je prema mnogim materijalima jedan od osnovnih zakona Kreacije, dinamički stvaralački princip: toplo - hladno, muško - žensko, Jin - Jang, stvaranje - razgrađivanje, plus - minus. Entiteti na pozitivnoj stazi balansiraju polaritete u dinamičkoj harmoniji, dok podvojenost nastaje kada se ravnoteža naruši bilo kakvom jednostranošću.

Tako ni stapanje dve staze ne podrazumeva neko potiranje dualnosti pre stapanja sa jednim, već negativni denzitet dospeva u konfuziju u nemogućnosti da pomiri svoju orijentaciju prema kreaciji u celini sa frekvencijom ljubavi/svetlosti, koja dominira šestim denzitetom, i jednostavno menja stazu:

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje negativna bića koja dostižu manifestaciju nad-duše, što je čast/dužnost totalnosti celine uma/tela/duha kasnog šestog denziteta u vašim terminima. Negativno orijentisane celine uma/tela/duha imaju teškoču, koja prema našem saznanju do sada nikada nije bila prevaziđena, jer je posle peto-denzitetskog diplomiranja mudrost dostupna ali mora biti povezana sa podjednakom količinom ljubavi. Tako je veoma, veoma teško dostići ljubav/svetlo u jedinstvu sledeći negativnu stazu i u ranom delu šestog denziteta socijalno-memorijski kompleks će izabrati da oslobodi potencijal i preskoči u pozitivni denzitet.“

Posebno interesantan koncept u vezi sa šestim denzitetom je pojam Višeg Ja. Ovaj koncept je izuzetno težak za naše poimanje, jer praktično podrazumeva simultanu egzistenciju na različitim nivoima Kreacije, a da određena predestinacija, koja bi se iz toga mogla izvesti, ipak ne dovodi u pitanje Zakon slobodne volje. Više Ja je entitet na srednjem šestom denzitetu i otprilike odgovara pojmu Nad-Duše. Ono predstavlja rezultat svih razvojnih iskustava celine uma/tela/duha do tog trenutka. Pitanje, koje se prosto nameće, je da li donoseći određene odluke i praveći određene izbore u sadašnjoj inkarnaciji na neki način učestvujemo u promenama Višeg Ja, ili barem dodajemo svoja iskustva Živoj banci sećanja. Naravno, iz naše perspektive, Više Ja operiše iz „budućnosti“ i svesno je svih lekcija koje predstoje da bi se dostigao taj nivo svesti. I mada bi ovo sugerisalo odvojene entitete, Ra kaže:

Ra: Više Ja je manifestacija data kasnom 6. denzitetu kao poklon od strane njegovog budućeg sopstva. Poslednja aktivnost srednjeg 7. denziteta, pre nego što se okrene ka svejedinstvu sa Kreatorom, stekne spiritualnu masu, je da preda izvore Višeg Ja sopstvu šestog denziteta. Sopstvo šestog denziteta daje živu banku sećanja na iskustva Višem Ja. Znajući to, možete videti, da su vaše sopstvo, vaše Više Ja i vaša celina uma/tela/duha jedno. Oni su jedno biće.

Prema ovom materijalu Više Ja učestvuje u planiranju inkarnacijskih iskustava i isceljenju celine uma/tela/duha. Iako je svesno lekcija, koje predstoje, ono se ne meša u izbore entiteta, jer bi to narušavalo Zakon slobodne volje. Ono štiti kada je potrebno i vodi kada se zatraži, ali princip slobodne volje ostaje nenarušiv.

Više Ja je nalik mapi na kojoj je destinacija poznata, putevi ucrtani a putnik je već dostigao tu destinaciju u nekom univerzumu, možda upravo u ovom. Više Ja na toj destinaciji gleda unazad na put koji je pređen i pomaže putniku da cilj postigne na lakši način.“

Sedmi denzitet
Iz razumljivih razloga informacije o sedmom denzitetu su slabo zastupljene u materijalu. Ra ga opisuje na sledeći način:

Mi ne možemo reći šta leži iza poništenja ujedinjenog sopstva u Svemu što jeste, jer mi i dalje težimo da postanemo sve što jeste, a još uvek smo Ra. Naš put se nastavlja.“
(...)
„Ra: Ja sam Ra. U trećem denzitetu postoji prošlost, sadašnjost i budućnost. Iz perspektive, kakvu može imati entitet koji je izdvojen iz kontinuuma vremena/prostora, može se videti da u ciklusu dovršenja postoji samo sadašnjost. Mi sami tragamo za tim razumevanjem. Na sedmom nivou trebalo bi, ako je naš skroman napor dovoljan, da postanemo jedno sa svime, bez memorije, bez identiteta, bez prošlosti i budućnosti, jednostavno egzistirajući u svemu.
 
Ispitivač: Da li to znači da ćete imati svest svega što jeste?
 
Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Prema našem shvatanju to neće biti naša svest, već svest Kreatora. U Kreatoru je sve što jeste. To znanje bi bilo dostupno.”

 
Sedmi denzitet se naziva prolaskom i baš kao i u muzici iza njega sledi DO naredne Oktave
 
osmi denzitet, oktava koja se pomera u misteriju koju ne sagledavamo.“

 

Нема коментара:

Постави коментар