23.08.2012.

ČETVRTI PUT – O VOLJI IV


KOMENTAR O VOLJI
Amwell, 21.09.1951.

Preuzeto iz: „Commentaries IV
Prevod: Jelena 


Rad uči da čovekovo biće karakteriše mnoštvenost. On takođe uči da čovek nema jednu volju, već mnogo volja. Možemo postaviti pitanje: da li ta dva učenja stoje u vezi jedno sa drugim? Da li su volja i biće zaista tesno povezani? Da drugačije formulišemo ovaj predmet – da li je volja manifestacija bića i da li tokom razmišljanja o tome šta je biće treba da razmislimo i o tome šta je volja? Sada, mora se priznati da nije lako shvatiti ideju bića. Čovek neodređeno može videti da sve ima biće i da različite stvari možda imaju različita bića i da je to ono što ih čini različitim. Možemo do nekog stepena shvatiti da se biće stene razlikuje od bića drveta i takođe da se biće hrasta razlikuje od  bića lava. Možemo preko volje priznati da je biće Čoveka verovatno različito od bića Božanskog Bića – šta god to značilo. Svejedno, značenje ideje bića ostaje nejasno. Da li bi to moglo da znači strukturu stvari? To bi bilo lakše videti. Da li biće stvari jednostavno zavisi od njihove strukture? Struktura stene je svakako različita od strukture drveta. Da li se onda može reći da je biće manifestacija i rezultat strukture i da, umesto da razgovaramo o toj iluzornoj stvari pod nazivom biće, možemo samo govoriti o njegovoj strukturi? Ako je to tako, izgledalo bi da se struktura javlja pre bića i predstavlja uzrok bića. Neki bi mogli misliti tako, oni, koji vide u vidljivom vide uzrok nevidljivog. Oni smatraju da prvo nastaje materija i da je uzrok uma: drugi misle da je um prvi i da je on uzrok materije. Bitka između ove dve tačke gledišta traje vekovima. Ona je nepomirljiva, dok se  oba ne približe kao neizbežne suprotnosti i istovremeno ujedine na drugom nivou mentalne vizije iza suprotnosti. Jedna misao nam pomaže da to učinimo. Ako kažemo da je materijalna struktura jedini uzrok razlika u biću, onda bi materija sadržala u sebi sve moguće kombinacije srtuktura za nastanak svih mogućih vrsta bića. Materija tada postaje magična baš kao i um i to dvoje izgledaju kao stopljeni u jednom kontinuiranom čudu, viđenom sa dve strane.


20.08.2012.

ČETVRTI PUT – O VOLJI III

Maurice Nicoll: 
KOMENTAR O VOLJI II
Nastavak: 
Prava volja dolazi od gore, sa višeg nivoa. Šta više znači? Tamo gde na našem nivou vidimo jednu stvar, na višem nivou postoje milioni stvari. Zamišljamo Volju kao nefleksibilnu, ali moramo da shvatimo da je Prava Volja beskonačno fleksibilna, da ima sposobnost
razlučivanja i konačno sadrži sve stvari i tako je upravljena ka punoći. To se u Jevanđeljima naziva πλήρωμα – punoća sveg značenja (grč: πλήρωμα – pleroma - punina, punoća, ispunjenost) je grčki pojam koji znači punoću božanskog, jedinstven božanski praizvor iz koga proizlaze sve emanacije života. Suprotan je pojmu "kenoma" koji znači prazninu, tamu i haos. U neoplatonizmu pojam ima značenje savršenosti inteligibilnog sveta ili božanskog bića, kome se suprotstavlja ograničenost, a time i konačnost čulnog sveta.wikipedia). U svakom slučaju, želim da pokušam da je objasnim na taj način. Prava Volja je puna novog značenja. Ona nije odsustvo stvari, negacija i odbijanje da se stvari urade. Njena prava priroda nije sadržana u rečima „Neću.“ „Hoću da razumem više.“ je bolja formulacija. Poznajete sterilnost ljudi, koji kao odgovor uvek imaju „neću“. Izgledaju kao da rano umiru u sebi usled te negativne ideje volje, koja ne izvodi novo značenje. Neativne stvari mogu da proizvedu samo negativne stvari.

09.08.2012.

ČETVRTI PUT – O VOLJI II

Maurice Nicoll: 
KOMENTAR O VOLJI II
Birdlip, 29. jul 1944.

Nastavimo sa komentarima o Volji sa stanovišta Rada. Neophodno je napraviti malu rekapitulaciju. Kako Rad uči, mi sada imamo samo različite volje mnogih Ja. Mi nemamo realnu, stalnu i stabilnu volju. Svako Ja nas za trenutak koristi i tako svako Ja govori na telefon – to jest, kroz naša usta – i govori najrazličitije stvari i naziva sebe Ja. Ukoliko postoji neka sumnja, neko oklevanje, ono što se izgovara je rezultat nekoliko volja različitih Ja. Taj rezultat odlučuje. On se naziva Volja, ali to nije Prava Volja. To je kompromis između različitih glasova, nalik parlamentu (speaking house). Konačni glas je rezultanta mnogih partija. On je rezultanta mnogih različitih volja i želja. To je stanje onoga, što nazivamo svojom voljom. Ona je rezultanta mnogih volja, mnogih različitih želja. Ali Prava Volja ne može biti rezultanta, jer je Volja u pravom smislu Gospodar i tako iznad želja života i svih Ja života.

U jednoj prilici G. je govorio o cilju. Postavio je ljudima pitanje šta je njihov cilj. Oni su naveli različite stvari – da žele da budu zauvek srećni ili da čine dobre stvari drugima i tako dalje. Neko je rekao: „Ja želim da vladam sobom.“ G. je odmah odgovorio da je to pravi cilj. „To je nešto, čime se bavi Rad. Tome mogu da vas naučim, ukoliko ste voljni da prođete kroz sve teškoće, koje se moraju prevladati da bi se to postiglo. Prava Volja je moguća, jer ona postoji u čoveku. Ona je Gospodar. Ali čovek je odsečen od nje.“

Gospodar – Pravo Ja – Prava Volja

Nadzornik

Zamenik Nadzornika

Mnoga Ja Ličnosti

06.08.2012.

ČETVRTI PUT – O VOLJIMaurice Nicoll:
UVODNA BELEŠKA O VOLJI 
Preuzeto iz: „Commentaries II“
Prevod: Jelena  

Večeras bih želeo da govorim o Volji i značenju Volje. Da bi se adekvatno govorilo o Volji, neophodno je prvo govoriti o uticajima, koji dolaze od Zraka Kreacije. Već ste čuli da je jedan od predmeta ovog Rada dovesti sebe pod dejstvo novih uticaja putem određenog rada na sebi, određenih napora. Kada ne bi bilo novih uticaja, sa kojima se možemo povezati, Rad ne bi imao smisla. Kao što znate, Zrak Kreacije prikazuje različite uticaje, kako se spuštaju od vrha Zraka. Proučimo na trenutak te uticaje. (Često sam davao zadatak da se ti uticaji nacrtaju u obliku dijagrama.).