06.07.2012.

FOTOGRAFIJE ENERGETSKOG POLJA

Polikontrastna-interferentna fotografija je ovdašnjoj javnosti postala poznata pre svega preko istraživanja na lokalitetima pretpostavljenih (i verovatnih) piramida u Visokom u Bosni i na Rrtnju. Na narednom linku možete poslušati predavanje dr Ljube Ristovskog o rezultatima rada sa ovom novom tehnologijom.  

Ova kamera ipak ne beleži samo energetske obrasce u prostoru. Njena prvobitna namena je bila da učini vidljivim bio-polje i energetske tokove u ljudskom telu.


Izumeo ju je engleski naučnik dr Harry Oldfiled, biolog, inovator i homeopatski lekar, koristeći Tesline kalemove, sa ciljem da omogući prikaz energetskog tela čoveka u realnom vremenu i ove podatke upotrebi za dijagnozu i lečenje. P.I.P.-snimci prikazuju promene u energetskim poljima, na osnovu kojih iskusni i obučeni korisnik može postaviti izuzetno preciznu dijagnozu. Dr Oldfield je takođe uočio da dobijeni rezultati stoje u najužoj vezi sa dva tradicionalna sistema lečenja, koji se uspešno praktikuju već vekovima: na snimcima se na tačno predviđenim mestima mogu prepoznati energetski vrtlozi, čakre, poznate iz ajurvedske medicine, kao i meridijani tradicionalne kineske medicine. Ove izvanredne fotografije nam omogućuju da steknemo uvid u svoje energetsko telo i njegovu strukturu i sagledamo energetske veze, koje postoje između svih živih struktura i kosmosa.
 
P.I.P. nije infracrvena ili toplotna kamera, koja beleži samo razlike u temperaturi. Osnova ove tehnologije je interferencija fotona sa energetskim poljem čoveka. Snimak se pravi digitalnom kamerom i prenosi u kompjuter. Kompjuterski program analizira različit intenzitet svetlosti, koja se reflektuje sa snimanih objekata, pri čemu se uz pomoć ovog software-a posebnim filterima različiti svetlosni talasi konvertuju u boje.  


  Akupunkturni meridijani na ruci


Ugrađeni by-pass

Bolovi u leđima


Amputirana ruka


Šta u stvari prikazuju ove fotografije?
Da li ova tehnologija nudi konkretan dokaz o postojanju multidimenzionalnog univerzuma.? I kakve to sve implikacije povlači za sobom?

Govoreći o prirodi realnosti, koju beleži njegova kamera, dr Oldfield kaže: "Verujemo da prikazujemo interferenciju energije sa svetlošću, koja nam daje uvid u energetskog dvojnika, eterični kalup, na osnovu koga se naši fizički molekuli međusobno povezuju. Zamislite svoje telo ne kao fizičku strukturu, već kao pokretnu fontanu molekula, koji se neprestano zamenjuju. Šta ih onda drži u koherentnom, prepoznatljivom obliku? Mi verujemo da je to organizujući energetski kalup.“ (http://www.item-bioenergy.com/pip/index.html)

Teza je da možda postoje drugi energetski svetovi, koji se mogu opisati kao ’međusobno povezani nivoi stvarnosti, u kojima materija vibrira na višim frekvencijama nego materija na fizičkom nivou.“ (Uporedi sa teorijom fizičara Dr Dona Elkinsa, kao i gnostike o denzitetima).
(Jane i Grant Solomon: „Harry Oldfielt’s Invisible Universe“).

Više o ovoj revolucionarnoj tehnologiji u intervjuu dr Harry Oldfielda za časopis „raum&zeit“:

UČINITI ENERGETSKA POLJA VIDLJIVIM

Od Kirlijanove fotografije do video-snimka aure

Linija meridijana, energetsko telo ili čak aura – ove reči u ušima mnogih ljudi zvuče kao hokus-pokus. Engleskom lekaru i istraživaču energetskog polja, dr Harry Oldfieldu je prvom pošlo za rukom da učini vidljivim fino-supstancijalne obrasce i to u realnom vremenu i u 3D-optici. U ovom intervjuu on predstavlja svoju revolucionarnu tehniku. 

raum&zeit: Dr Oldfield, Vi ste razvili software, koji ljudsku auru, čakre i meridijane, snimljene običnom digitalnom kamerom, može da prikaže na monitoru kao energetska polja u boji.  Kako ste uopšte počeli da se bavite energetskim poljima?

Harry Oldfield: Podsticaj za bavljenje energetskim poljima živih bića je došao već u ranim 70-tim godinama, kada sam još radio kao nastavnik u jednoj gimnaziji. Pročitao sam knjigu „Psychic Discoveries behind the Iron Curtain“ autora Sheila Ostrander i Lynn Schroeder i po prvi put došao u kontakt sa tehnikom Kirlijanove fotografije, razvijenoj u Sovjetskom Savezu. Tada je konstrukcioni plan za jedan takav aparat već bio objavljen. Zajedno sa svojim učenicima sam razvio Kirlianov fotoaparat sa Teslinim kalemovima i svim drugim neophodnim delovima. Bio sam potpuno fasciniran time, šta se tim aparatom sve može prikazati.  

UZOR: KIRLIJANOVA FOTOGRAFIJA
r&z:  Vi ste onda svojom Kirlijanovim fotoaparatom ponovili eksperimente Rusa?
H.O.: Da, mi smo ponovili sve eksperimente, kao što su prikaz korone ljudskog prsta ili slične fotografije biološki i konvencionalno uzgajanih žitarica. Pričinjavalo nam je zadovoljstvo da tom kamerom fotografišemo ručak u menzi i, pošto se na fotografiji nije mogao prepoznati nikakav odraz „žive“ materije, odbijemo da platimo, jer se na fotografiji tanjira ništa nije moglo videti. 

Posebno me je fasciniralo, još pre nego što je Scheldrake formulisao teoriju o morfogenetskim poljima, tzv. „fantomski efekat lista“. Duboko me je pogodilo, da se može predstaviti energetsko polje listova, koji fizički više ne postoje.

r&z:  Kako ste zatim nastavili rad?
H.O: Okrenuo sam se medicini i sarađivao sa jednim lekarom. Narednih godina smo u njegovoj laboratoriji dokumentovali različite frekvencije zračenja zdravih ćelija i ćelija raka. Bilo je veoma uzbudljivo, kada smo pozvali Mathew Manninga, u Velikoj Britaniji veoma poznatog i uspešnog iscelitelja, da u laboratorijskim uslovima pokuša da utiče na frekvenciju zračenja ćelija raka, a da ih pri tome ne datakne. I zaista, on svojom isceliteljskom terapijom doduše nije uspeo da spreči deobu ćelija raka, ali je bio u stanju da zaustavi dalji razvitak deobe ćelija i da stabilizuje njihovo stanje.   

Ono što smo ovde ostvarili je bio laboratorijski eksperiment sa ćelijama u vidu kontrolisanog eksperimenta. Uz pomoć frekvencije zračenja, koju smo fotografski dokumentovali, moglo se nedvosmisleno utvrditi da se deobe ćelija nije nastavila. 

STARO ZNANJE I NOVA TEHNIKA
r&z: Čini se da su rezultati ovog istraživanja pobudlili Vaše trajno interesovanje za medicinske i isceliteljske teme?
H.O.: Da, svakako. Promenio sam zanimanje i 1982. počeo da radim kao homeopatski lekar na jednoj klinici. U kliničkoj svakodnevnici sam postajao sve nezadovoljniji preovlađujućim metodama lečenja i često sam se sećao eksperimenata sa isceliteljem Manningom i razmišljao kako bi bilo lepo, kada bi energija tog čoveka mogla da se sipa u flašice ili u pilule, da bi se pomoglo pre svega pacijentima od raka. U toj fazi preispitivanja me je ponovo jedna knjiga odvela na dalji put. To je bila jedna publikacija o terapiji dragim kamenjem – kristalima.   

Tu je bilo opisano kako se drago kamenje u alkoholnom rastovru ili posle spaljivanja kao pepeo koristi za lečenje. Razmišljao sam o tome, da li se obrazac vibracije kristala preko nekog nosača – zvučnog talasa ili elektromagnetnog polja – može preneti na bolesno telo, a da se pri tome ne promeni ili ne uništi kristalna struktura. Tada sam počeo da ozračujem kristale i rezultate sam proveravao ponovo Kiirlijanovom fotografijom i jednim osciloskopom. Sledeći korak je bio da vibracije kristala primenim na sebi i članovima porodice. Ustanovio sam da je najbolji način da se primene vibriracije kristala i da se njihova energija stavi telu na raspolaganje stimulisanje čovekovih sedam energetskih centara. Već i Kirlijanovom fotografijom sam mogao da prikažem te energetske centre, upravo onako, kako su opisani u Upanišdama.  

r&z: Da li je Vaša nova metoda bila uspešna?
H.O.: Bio sam nezadovoljan time što je Kirlijanova fotografija mogla da mi pokaže. Želeo sam da mogu da prepoznam više detalja i pre svega sam želeo trodimenzionalni prikaz.

Eksperimentisao sam sa jednim veoma velikim Teslinim kalemom iz muzeja, koji sam smeo da koristim za svoja istraživanja. Oko tela ispitanika je doduše moglo da se vidi zračenje, ali je interferencija sa sopstvenim telesnim energijama ispitanika bila suviše snažna, pražnjenja su jednostavno bila suviše jaka. Zato sam spustio napon do 1500 volti i polako podizao frekvenciju – i odjednom se oko osobe, koja je držala elektrodu u ruci, na monitoru mogla videti energija koja je počela da teče oko nje.

r&z: Kako to tačno treba da zamislimo?
H.O.: Mogao sam da posmatram zone na telu sa višim amplitudama i druge sa nižom amplitudom nego što su imale veštački indukovane frekvencije. Tada sam razvio jedan pokretan uređaj, koji je imao ista svojstva kao i Teslin kalem u muzeju i nazvao metodu ESM (Electric-Scanning-Method). Tehnika je relativno jednostavna: ovim uređajem tražim na telu svakog pacijenta individualno jednu „normalno“ energetski balansiranu tačku i kopiram tada vladajuće polje sa ugrađenim skenerom. Tada stvaram referentno polje od zvučnog pritisak ili pulsirajućih elektromagnetnih talasa u mikrooblasti od oko 70 do 80 decibela oko tela pacijenta i aparat mi na osnovu interferencije između indukovanog polja i polja, koje pacijent zrači, pokazuje gde se mogu izmeriti bilo više bilo niže amplitude na delovima tela pacijenta.

OBRAZAC ČOVEKA
r&z: Mogli ste, dakle, da posmatrate energiju koja teče. Kakve ste informacije o zdravstvenom stanju osobe mogli da pročitate iz tih slika?
H.O.: U preko hiljadu istraživanja se pokazalo da se te anomalije u amplitudi uvek povezane sa klinički ili fizički relevantnim činjenicama. Tako smo uz pomoć tog uređaja posle tridesetogodišnjeg iskustva u stanju da na osnovu deformacija energetskog polja i njegovog karakterističnog obrasca i boje dijagnosticiramo ranije bolesti i nesreće.

Kao što ste videli na konferenciji, ja sam na primer u stanju da utvrdim, da je ispitanik pre oko 20 godina morao da ima saobraćajnu nesreću na motoru. Jer na osnovu ispitivanja više žrtava motorciklisitčkih nesreća znam kako izgleda energetsko polje, deformisano usled klizanja po tlu posle pada. Na osnovu intenziteta polja mogu da donesem zaključke o vremenu nesreće.

U drugoj demonstraciji sam kod jedne lekarke iz publike, koja je izvestila o problemima u stomaku, mogao da utvrdim da su ti problemi nastali prilikom rođenja njenog jedinog deteta. U slučaju više porođaja obrazac polja izgleda drugačije. Na osnovu intenziteta polja mogao sam da kažem toj ženi da je porođaj bio pre otprilike 30 do 35 godina. Boja polja je ukazala na veoma komplikovan porođaj, životno opasan i za nju i za dete.

Ovom tehnikom se mogu pronaći zabeležiti i telesne traume, kojih se pacijent više ne seća, ili koje je potisnuto, jer se ćelije tela uvek sećaju incidenata, koji su jednom ugrozili njihovu egzistenciju. Vidite dakle: ono što izgleda kao magija, nije nikakva magija već merna tehnika, koja se može naučiti i reprodukovati. Ovde je reč o prepoznavanju i interpretaciji anomalija energetskih obrazaca – „it’s pattern recognition only“ („reč je samo o prepoznavanju obrazaca“) – mada je ova tehnologija jedinstvena u svetu. Uprkos tome i dalje nisam bio zadovoljan rezultatima istraživanja, još uvek nisam pronašao mogućnost da ta polja predstavim u realnom vremenu trodimenzionalno.

r&z: Da li Vam je pošlo za rukom predstavljanje u realnom vremenu?
H.O.: Da, nekoliko godina kasnije sam razvio PIP-tehnologiju. PIP je skraćenica za polikontrastno-interferentnu fotografiju, koja na izvestan način visoke frekvencije čini vidljivim u boji. Sistem prikazuje u boji interferenciju između svetla u okruženju i zračenja biosistema (na primer čoveka) na nivou fotona, možda čak na finosupstancijalnom fotonskom nivou. Iza toga stoji mnogo rada na razvoju software-a, ali od kraja 80-tih godina smo u stanju da normalnom digitalnom kamerom prikažemo energetsko polje čoveka sa svim meridijanima i čakrama u realnom vremenu. U fazi razvoja ove tehnologije – kada bi se snimalo energetsko polje pacijenta – bi se uvek koristila specijalna lampa punog spektra na definisanoj razdaljini od osvetljenja. Pozadina je uvek morala da bude beli zid i ispitanici su ili nosili jednobojnu odeću ili nisu bili obučeni. Tako smo mogli da stvorimo polaznu situaciju i bili u stanju da snimke svakog pacijenta u svakom trenutku ponovimo sa identičnim rezultatima.

U međuvremenu su razvijene različite filter-tehnike i software je sada toliko usavršen, da se i u svakodnevnoj situaciji, kao u nekoj lekarskoj praski ili kao što ste to videli kod mojih demonstracija na konferenciji, dobijaju rezultati, koji se mogu interpretirati pod svakodnevnim uslovima – pod pretpostavkom da je čovek završio predviđenu obuku. Već više godina vodim ovakve jednonedeljen seminare u SAD, Kini, Inidiji, Australiji o, naravno, na svom institutu u Porthmadogu (Wales).

r&z: Prikaz meridijana i protoka energije kroz njih u realnom vremenu je sigurno pre svega u Kini, mestu porekla akupunkture, izazvalo veliko interesovanje? 
H.O.: To je tačno. Godine 2000. sam bio pozvan kao počasni gost na jedan medicinski kongres u Pekingu. Taj poziv sam iskoristio kao povod, da meridijane ne istražim više onako kao do tada, već sam ih zumirao u tim energetskim strujama u toku. Tako sam mogao da identifikujem aktivne energetske tačke, koje su bile identične kao i akupunkturne tačke u klasičnoj tradiciji. Lekari su bili oduševljeni PIP-om i tamo sam kao počasni lekar obučio mnoge „barefood-doctors“  za rad sa ovom tehnologijom. Ne samo da se studentima tokom nastave može prikazati tok meridijana, već oni u realnom vremenu mogu da posamtraju šta se događa, kada se zabode igla u neku akupunkturnu tačku.  

r&z: Da li se ovom metodom može učiniti vidljivim i dejstvo drugih intervencija energijom i infoterapeutskih medicinskih zahvata?
H.O.: Razumljivo. Na jučerašnjem kongresu sam na primer pratio jedan eksperiment sa novom tehnologijom, koja je radila sa prenošenjem energije i informacija. Pri tome su prisutni zahvaljujući PIP-u mogli da vide pozitivnu energiju, kako direktno utiče u telo pacijenta.

r&z: Oko čoveka se mogu učiniti vidljivim živi objekti i energetska polja. Da li se polikontrastnom-interferentnom fotografijom može predstaviti i energetska situacija na primer nekog prostora?
H.O.: Nezavisno od svih kliničkih i kontrolisanih eksperimenata ja sam pre svega veoma radoznali istraživač. Izuzetno me fascinira da sa specijalnim filterima za PIP-sistem snimam u slobodnoj prirodi, da bih predstavio energetsko stanje predela ili mesta. Tako se u 3-d kvalitetu mogu predstaviti i svi fenomeni, koji mogu narušiti energetski kvalitet mesta, kao na primer vodene struje, geološki prelomi ili čak elektrosmog. Jedna sasvim nova metoda da se u zgradama prepoznaju energetska polja sa negativnom dejstvom. U međuvremenu smo u stanju, da čak snimamo i noću. Software čak i u apsolutnoj tami može da uhvati i predstavi interferenciju između dva vibrirajuća objekta.  

r&z:  Dr Oldfield, mnogo hvala na ovom intrevjuu.    

1 коментар: