19.12.2011.

Masaru Emoto - „Misli manifestovane u vodi"


SVE JE VIBRACIJA


Da li kvalitet naših misli i osećanja, koje u vidu finosupstancijalne matice neuhvaljivo teku, uplićući nas u svoje vrtloge, uopšte igra neku ulogu? Da li je svejedno šta mislimo i da li to ostavlja bilo kakvog traga na našem telu i duhu? Da li se uopšte može reći da su misli i osećanja nešto više od nus-proizvoda hemijskih procesa u telu? Da li je pojavno sve što postoji ili iza vidljive stvarnosti deluje još neki, nama nevidljivi svet?  ...

Japanski istraživač, dr Masaru Emoto, je iznašao način da odgovore na ova pitanja i duboku međupovezanost svega uhvati u rešetku kristalne strukture i eksperimentalno dokazao ono, što su senzitivni ljudi oduvek osećali, a homeopati koristili: da voda čuva u sebi informacije najrazličitije vrste.

Kako ga definiše Wikipedia, kristal predstavlja materiju, čiji sastavni delovi, atomi, molekuli i joni, grade pravilnu strukturu. Pored kuhinjske soli, minerala, šećera, nekih metala, u poznate kristale spada i sneg. Zbog različitih uslova pod kojima nastaje, svaki kristal snega je jedinstven. Dr Emoto je pošao od sledeće pretpostavke: ako se molekul vode kristalizuje, čista vode će dati čist kristal, pravilnih oblika, zagađena voda, nasuprot tome, se neće kristalizirati u skladne oblike, pa bi kristali vode tako mogli predstavljati pokazatelj o njenom kvalitetu. Posle obimnih priprema i nabavke opreme, prvi eksperimenti su obuhvatali zamrzavanje uzoraka vode sa različitih lokacija. 

Dr Emoto je kapi vode zamrzavao na -20°C i ispitivao ih u hladnim komorama na -5°C. Zamrznuta na ovaj način, voda obrazuje malu poluloptu na vrhu i kada se to ispupčenje posmatra pod mikroskopom sa uvećanjem od 200 puta, može se videti struktura vode. Za kratko vreme, dok se voda topi pod toplotom mikroskopske lampe, ledeni kristali se fotografišu.


Na ovaj način su ispitane desetine hiljada uzoraka vode sa različitih mesta u čitavom svetu. Kapi izvorske vode su pokazale veoma lepu i pravilnu kristalnu strukturu.

Na slici levo je izvorska voda Saija, poznata po svom visokom kvalitetu. Kristal vode se perfektno formira.


Nasuprot tome uzorak tekuće vode Tokija, kao i većine japanskih velikih gradova, ne pokazuje nikakvu kristalnu strukturu.

Da li je to sudbina i drugih metropola? Voda iz vodovoda velikog broja gradova, u koju se dodaje hlor i druge hemijske supstance, kako bi je navodno učinile pitkom i neškodljivom, zaista pokazuje narušene strukture. 


Berlin:                             London:
   
Ipak, izgleda da neki gradovi imaju kvalitetniju vodu. Bern: 


Jedan od najvažnijih rezultata ovog istraživanja je da stanje vode nije stalno i nepromenljivo, već da se na vodu može uticati. Međutim, kako? Da li kvalitet vode zavisi samo od hemijskih supstanci, koje joj se dodaju, ili je ona podložna i drugim dejstvima? Dr Emoto je u svom istraživanju otišao korak dalje i obradio uzorke vode, koji su bili izloženi različitim emocijama, mislima, grubim ili ljubaznim rečima, i ta su istraživanja dala zapanjujuće rezultate. Struktura vode je nedvosmisleno odgovarala na ove vibracije, menjala se, reagujući na smisao reči, kojoj je bila izložena. Reči zahvalnosti su proizvodile prelepe kristale, pravilnih struktura, grdnje i naredbe davale iskrivljene i razorene oblike. Pokazalo se da voda ne memoriše samo fizičke tvari, već da čuva i vibracije misli, osećanja, reči i muzike. Ove reakcije su dokazane u serijama ponovljivih eksperimenata.

Voda se pokazala „inteligentnom“ i „poliglotom“. Napravljeni su eksperimenti sa rečju „mudrost“ na različitim jezicima i voda je svaki put obrazovala veoma slične kristale. Isti rezultat je postignut sa nazivima svetskih religija takođe na različitim jezicima: ovi nazivi zalepljeni na posudama sa vodom su takođe proizveli začuđujuće slične oblike. Voda je reagovala na smisao, lako preskačući jezičku ili kulturološku barijeru.

Uzorak vode iz posude, na koju je zalepljen natpis „Hvala!", se kristalizovao u posebno pravilne i lepe oblike.
        "Hvala"
„Ljubav i zahvalnost“

"Mrzim te!"

"Uradi to!""Hajde da to uradimo!"

Dr Emoto je ponovio eksperimente sa muzikom različitih pravaca:Mocart, simfonija br. 40 u g-molu


MetalBetoven, pastorala

Vivaldi, jesen

Sve što postoji, vibrira. Može se čak reći da je treptaj u osnovi svekolikog postojanja. Sto za kojim sedimo, kompjuter na kome kucamo, prozor kroz koji gledamo, izgledaju čvrsto i stabilno, ali prema kvantnoj fizici sva materija, koliko god se čvrstom činila, u stvari nije ništa drugo do vibracija. Koliki opseg tih vibracija je dostupan našem čulnom opažanju? Kako dr Emoto kaže u intervjuu, koji sledi: „Mi čujemo tonove samo do 20.000 herca. Ne možemo čuti više. To, međutim, ne znači, da oni ne postoje, da ne postoji ono, što mi nismo u stanju da čujemo. Postoje druge dimenzije i daljnje druge dimenzije. Isto je sa vidom. Mi vidimo samo do jednog određenog stepena. Ali postoji mnogo više, iako to ne vidimo. Mi u stvari vidimo samo najmanji deo onoga što postoji. Vidimo i čujemo samo majušni deo Stvarnosti.“ 

Ono, što kvantna fizika već dugo zna, naime, da ljudska svest ima direktan uticaj na materiju, Emoto je učinio oči-glednim na svojim fotografijama, ali je otišao i korak dalje, osvetljavajući različite kvalitete te svesti. Misli imaju moć nad materijom, ali moć sa sobom nosi i odgovornost. Naše telo, koje je 70% voda, čuva podatke i titraje, koje teško možemo i zamisliti. U tom svetlu i vibracije in-formacija, koje unosimo u sebe kroz hranu, ali i filmove, TV emisije, muziku, razgovore, svakodnevnu komunikaciju dobijaju enormno na značaju.

Ne mislim da je potrebno da se oblepimo nalepnicama sa natpisom „hvala“, već da jednostavno razmotrimo misli, koje nam dnevno u najrazličitijim životnim situacijama prolaze kroz glavu, i reči, koje nam prelaze preko usana – od ogovaranja kolega/ šefova/ komšiluka do ljutnje na druge vozače u saobraćaju. A pošto te misli i reči iskreno razmotrimo, možda podjednako iskreno poželimo da

zauzmemo položaj kao stražar na vratima svoga uma,
posmatrajući ih i procenjujući da li ZAISTA želimo da se one i manifestuju.

 DR MASARU EMOTO
"MISLI MANIFESTOVANE U VODI" - INTERVJU
izvodi

Neobični rezultati njegovog istraživanja su bili dovoljan razlog da dr Masaru Emota zamolimo za intervju.

DAR: Kako to da reč, napisana na papiru i stavljena ispod posude sa vodom, može da utiče na tu vodu?
M.E.: Pitanje, koje ste postavili, je najvažnije i ono, o čemu je zapravo reč. Posmatrano iz ugla fizike, sve se sastoji od vibracija odn. od treptaja. I jedan zapis ima sopstvenu vibraciju. Geometrijski oblici proizvode odgovarajuće titraje. Zapis je napravljen prema izgovoru neke reči. To je kopija izgovorene reči. Tako su nastali zapisi i napisani znaci zato reprezentuju izgovorenu reč. Voda može da preuzme vibracije reči, koje su prenete preko zapisa. Po mom mišljenju, voda ima izuzetno važan zadatak. Ona ima sposobnost da prenese vibracije i informacije reči i misli.

DAR: Koliko dugo voda čuva odn. održava informacije neke reči?
M.E.: To zavisi od strukture vode. Ukoliko voda nije opterećena, jedna takva informacija se može održati čitavu večnost. Foto-tehniku sa vodenim kristalima radim sada osam godina, ali se vodom bavim mnogo duže. I to posebno sa mikroklasterima. Može se reći da prva voda i dalje nosi iste informacije, kada je danas fotografišem. Pri tome pretpostavljam da bismo, kada bismo ispitali vodene kristale stare na primer 360.000 godina ili više, mogli da učinimo vidljivim informacije iz tog vremena. 

DAR: Da li ste izveli eksperimente sa rečima suprotne prirode, koje biste postavili ispod vode? Reči kao što su „ljubav“ i „mržnja“. Šta je jače?
M.E.: Stavljao sam reči suprotnog značenja ispod vode. Primer je „hvala“ i „ti, idiote“. Moja pretpostavka je bila da će jedno drugo neutralizovati. Ali: energija reči „hvala“ je ipak obrazovala šestougaoni kristal. Ne tako lep, kao kada „hvala“ stoji samo – druga reč je ipak izvršila uticaj, ali smo ipak imali „pobednika“.

DAR: Ali i druga reč je ostala memorisana u vodi?
M.E.: Da, naravno. Druga reč je takođe sačuvana. Kao što je rečeno, reč „hvala“ sama  po sebi formira prelepi kristal, koji je u ovom slučaju narušen. Reč „idiot“ ga je redukovala. Ipak se može reći da je ta druga vibracija bila jača nego mržnja. 

DAR: Da li ste izvodili eksperimente sa lečenjem na daljinu?
M.E.: Svakako. Zamolio sam 500 svojih polaznika kursa da pošalju dobre misli i to je dovelo da dokazano pozitivnih rezultata.

Ali najpre bih naveo jedan suprotan primer: pre nekoliko godina sam ponovo ispitao vodu iz vodovoda Tokija. To sam radio uvek u pravilnim razmacima. Voda je po pravilu varirala od plus 1 do plus 2. Treba da napomenem, da je najbolja voda plus 21, a najlošija minus 21. Odjednom sam ustanovio da je rezultat minus 17. Pitao sam se: Šta se dogodilo? Sledećeg dana sam saznao da je upravo izbio Zalivski rat. To znači da je voda u Tokiju to takođe registrovala. Odigrao se telepatski prenos. Na sličan način se mogu izvesti i eksperimenti sa lečenjem na daljinu.

DAR: U Vašoj knjizi smo pročitali da je jedan monah izgovarao molitvu pred jednom jezerom i da se kvalitet vode u jezeru enormno poboljšao. Da li postoji razlika između molitve običnog čoveka i čoveka, koji je već dostigao određeni nivo svesti? 
M.E.: Naravno, to je različito. Ali nama je potreban dovoljan broj ljudi, koji će učestvovati.

DAR: Da li smatrate da je važno da se već u školi podučava kontrola misli, ako se zna kakvu štetu nanosi negativno mišljenje i reči koje iz njega proističu? 
M.E.: Svakako.

DAR: Preduslov za to bi bilo razumevanje koliko su važne misli. 
M.E.: Dug je proces da se to prenese. Moja knjiga je posebno u Japanu naišla na veoma veliki odziv. Ima mnogo majki i učitelja, koji su sprovodili takve eksperimente sa decom. Oni otkrivaju kakvu snagu imaju različite reči i koliku snagu poseduju molitve. Deca pri tome razvijaju mnogo ideja, izvode eksperimente sa biljkama i vodom i mnogo toga drugog.  Jedno dete je jednom cvetu suncokreta uvek iznova govorilo „hvala“, a drugom cvetu suncokreta „ti, idiote“. Posle nekoliko nedelja je bilo prilično razočarano što se spolja nije videla nikakva razlika. Ali tada je proučen koren. Ispostavilo se da je cvet, koji je zasipan rečima „ti, idiote“, veoma slabo razvijen. Kod drugog se, naprotiv, moglo videti široko grananje, stabilnost i jačina korena. Tada je sa obe stabljike odsečena jedna tanka ploča i utvrđeno je da je struktura negativno tretiranog cveta bila upadljivo slabija.

DAR: To znači da se informacije ne čuvaju samo u vodi, već svuda, npr. u stolu ili u steni itd.? 
M.E.: To je tačno. Jer voda je sadržana u svemu. A informacije se čuvaju u vodi.

DAR: Sigurno poznajete teoriju o morfogenetskim poljima profesora Ruperta Šeldrejka?
M.E.: Naravno. Mi smo često i dugo razgovarali i u međuvremenu smo postali dobri prijatelji. Pitao me je da li hoću da zajedno izvedemo sledeći eksperiment: da neko usmeri pogled na vodu. Sa druge strane bi trebalo ispitati šta se događa sa vodom, koju niko ne posmatra. To ćemo sigurno jednom izvesti.

DAR: Profesor Šeldrejk je jednom prilikom bio referent na našem kongresu, naime 1994. u Nojsu na temu „Duhovna izlečenja – ljudska svest pod lupom“. Razgovarali smo o monahu na jezeru. Zar udaljenost ne bi ipak igrala neku ulogu, koliko je neko na primer udaljen od jezera, tako da se informacije mogu jače ili slabije utisnuti. Da li bi bilo svejedno kada bi monah na primer bio ovde kod nas u Nemačkoj i izgovarao močitvu nad japanskim jezerom, ili ne bi bilo nikakve razlike? 
M.E.: Sigurno bi uspelo i sa veće distance.

DAR: Udaljenost, dakle, ne igra nikakvu ulogu?
M.E.: Trenutno pretpostavljam da je tako. Polako postajemo svesni zašto to tako funkcioniše. Kod monaha je reč o duhovno veoma razvijenoj osobi i njegova molitva ima visoke frekvencije. Ali u svetu visokih frekvencija mi još nismo kod kuće. Znamo malo o tome. Mi čujemo tonove samo do 20.000 herca. Ne možemo čuti više. To, međutim, ne znači da oni ne postoje, da ne postoji ono, što mi nismo u stanju da čujemo. Postoje druge dimenzije i opet druge dimenzije; iako ih mi ne možemo čuti. Isto je sa vidom. Mi vidimo samo do jednog određenog stepena. Ali postoji mnogo više, iako to ne vidimo. Mi u stvari vidimo samo najmanji deo onoga što postoji. Vidimo i čujemo samo majušni deo Stvarnosti.

DAR: Da li se glasom može efikasnije uticati nego mislima?
M. E.: Kod običnih ljudi, da. Ja sebe smatram tipičnim predstavnikom običnog čoveka. Postoje fantastično razvijeni ljudi, koji mislima mogu gotovo sve. Ja ne!

DAR: Šta bi kritičari mogli da zamere Vašem istraživanju? 
M. E.: Do sada se nije javio nijedan kritičar. To ne razumem. Ali bih pozdravio kritiku, jer imam veliko samopouzdanje i veliko poverenje u rezultate svojih istraživanja. Rezultati mojih istraživanja su naučno zasnovani i ja sam u stanju da ih naučno argumentujem.

DAR: Zahvaljujemo se za intervju. 
M.E.: Želeo bih još nešto da dodam: jedan čovek mi je jednom prilikom rekao: kristal u stvari znači Christ-All (Hrist-Sve). Drugi je rekao: Isus Hrist je ponovo ovde! – Meni se čini, da su vodeni kristali već po sebi Hrist. Vodeni kristali bivaju lepši ili ružniji, već u zavisnosti od naših misli i reči. Zato: Hrist je u svima nama. Ne samo Isus Hrist, već osnivači različitih religija. Svi su u nama – svi!
Ti si Ja – Ja sam Ti!  

8 коментара:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=DNuRRKVyrh0

  H24

  ОдговориИзбриши
 2. Tekst je izvanredan. Nauk izuzetan.

  Svo to saznanje nam je ispred nosa od kada nas ima, a opet, postoji nesto prokleto i destruktivno u nama sto odbija da uvidimo tako jednostavne i prirodne stvari, kao sto je inteligencija vode. Mora li rezultat nase saradnje sa vodom uvek da se zavrsi Potopom? Za sada smo svedoci da su rezultujuce sile nasih misli u "vodenom zapisu" uglavnom poplave, uragani i tornada na planetarnom nivou, a na licnom su zapisi vezani za citav niz bolesti i fizickih problema...

  Tesko bi se iznasao metod da se ispita inteligencija vatre, zemlje ( kamena-minetala), vazduha, o eteru da ne pricamo... Analogijom bi se moglo doci do slicnih zakljucaka. Za sad mozda moze da pomogne posmatranje i kontemplacija na tu temu uz mnoga pitanja...

  Negde u kodu ciste narodne misli i tradicije, postoje pojmovi koji su se ustalili , pa se susrecemo sa takvim terminima kao sto su : Sveta Voda, Ziva Voda, Izvor Mladosti, Kamen Mudrosti, Zivi Plamen, Ziva Vatra,Vatre Pakla, Sveta Zemlja, Rodna Gruda, Dah Zivota, Dah Prociscenja ... i dosta slicnih... Ukazuje li se u ovoj prici jedna sira ideja da su svi ELEMENTI inteligentno povezani u Zivu Inteligentnu Celinu koja odgovara veoma inteligentno na svaku nasu akciju, kako fizicku, tako misaonu , verbalnu ili emocionalnu ?

  U fizickom svetu smo ovakvo ponasanje jednostavno nazvali zakonom o odrzanju energije. Ako MISAO tretiramo kao energiju, onda se i ona veoma anatomski uklapa i prosiruje ovaj zakon, koliko za oktavu dalje, ali i sve oktave su povezane, zar ne? Namera ili teznja kao potencijalna energija misli. Rec, izjava, zapis kao kineticka energija misli. Strah, unutarnje borbe i promisljanja kao unutrasnja ( toplotna energija misli) ... Postoji potpuna analogiju izmedju materijalnih energija klasicne fizike i misaonih energija koje jos uvek "naucni svet" negira...

  Negirali ili ne, voda , vatra, zemlja , vazduh, eter ce nam suditi i presuditi za sve energije koje odasiljemo i kojima ih pokrecemo... Bolje reci, mi se ogledamo u njima. Ponasaju se kao jedno visedimenzionalno i viseoktavno ogledalo. Misli , kao dejstvo sa vise oktave, uticu na desavanja i energije materijalne oktave, a delovanja materijalne oktave se reflektuju kao povratna veza ili informacija na nase misaone procese. Kruzni proces koji povezuje vise oktava ( dimenzija bica) u jednu medjuzavisnu inteligentnu celinu. Sve u Svemu ... Proci "Iza Ogledala", znaci posmatrati sopstveni sadrzaj koji je odraz nasih dejstava sa ove strane ogledala. Zaroniti u vodu je isto sto i kupati se u energiji kojom smo tu vodu informisalii ispunili. Sanjati sebe u mutnoj vodi oznacava bolest - bolest koja nastaje energijama kojima smo informisali vodu i zamutili je... Peci se u Vatri Pakla, znaci samosagoreti u vatri koju smo svojim delima i mislima stvorili... itd...

  Elementi Raja i Pakla su odrazi iz ogledala , odrazi koje smo utiskivali u elemente stvarnosti oko sebe ... Model setve i zetve... Sto Kreaciji dajemo , u tome se i kupamo, u tome se ogledamo...

  Tako jednostavno , da mi nikako nije jasno kako smo uspeli zivote ovoliko da zakomplikujemo i da sa Kreacijom zaratimo ( bez izgleda da je pobedimo :) ... Ne mozes pobediti onoga u Ogledalu :)... Sem ako se umiris, oprostis, nasmesis i bacis "kosku" onome u ogledalu i kazes mu : Peace Brother !

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Sve što kažem je suvišno upravo je sve rečeno i napisano ko hoće da pročita....ja u ogledalu ispred i iza, za sve sam ja kriva i niko drugi,,,,ali kako sebe da popravim???

   Избриши
  2. Postavivsi ovo pitanje ... upravo si otpocela, ono sto ti nazivas popravkom... Kako da se popravim, korigujem, promenim...? , tako pocinje putovanje koje menja svet. Jedino menjajuci sebe, strpljenjem i postojanoscu izmenices istovremeno i energije koje te okruzuju... (jednu i drugu stranu ogledala)

   Ne postoje instant uputstva i tacni recepti, jer je svaki covek jedinstven i treba mu tako pristupiti. Kada iskreno pristupimo sebi i priznamo sebi da nismo savrseni, da imamo puno niskovibratornih energija u svom emocionalnom polju (mrznja, zavist, ljubomora, pesimizam, defetizam ... ), samo prepoznavanje tih energija je veliki korak napred. Mnogi prozive svoje zivote, a da se nikada ne suoce sa istima, vesto ih negirajuci i samoobmanjujuci se zeljenom i klimavom logikom, prilagodjenom za licnu upotrebu...

   Ko ima strpljenja da procita, a zatim i da shvati gornji post, te da odreaguje na njega inspirisan da pise o istom... taj svakako ima potencijala i da se suoci sa svim svojim "problemima" i potrebnim "popravkama"... Za to nije potrebano nikakvo vodjstvo niti guru... Imas Sebe, imas citav svet i splet inteligentnih energija Kreacije koje su oko tebe, imas sposobnost da mislis, istovremeno zelis da se menjas... i to je To! Jedino jos sto ti je potrebno je da usmeris "njeno kraljevsko velicanstvo" zvano Postojana Paznja u pravcu gore izrecene zelje... i niko i nista te nece spreciti da menjas i sebe i svet. Ometanja, neprijatnosti i stradanja moze biti samo ako pri tom krsis prirodna moralna i eticka nacela, jer govorimo o inteligentnom sistemu koji postuje moralne i eticke "nepisane" kodekse, a koje svako od nas ima duboko u sebi zapisane...
   Svaki covek ima sposobnost i potencijal da raste i podize svoju Svest. Brzina rasta je individualna, ali samo koliko je individualna posvecenost Paznje rastu. Istovremeno sam siguran, da svaki covek ima sposobnost da mislima i emocijama komunicira sa vrlo visokim nivoima vise svesti, pa i najvisim Kreatorom (kako ga ko zove), ukoliko je iskren, smiren, skroman i svestan svoje trenutne nesavrsenosti. Nadmeni, oholi, napumpani, egocentricni, hvalisavi, jednostavno imaju takvu boju licne vibracije, da im je dostupnost visoj svesti odsecena ... odnosno, njihovi alati molitve su podeseni na pogresnu frekvenciju i mogu komunicirati samo sa nizim Astralom i bicima kojima su pomenute osobine nizih vibracija veoma bliske i delikatesne...
   Kada proces podizanja svesti krene, imace i svoje ceste padove. Nije lako, ali uz pazljivo posmatranje i strpljenje i ponovni optimizam i pokusaje .. malo po malo sve bolje ovladava ovim procesom, a dolazi i do sve boljeg samoupoznavanja, samokontrole i do sve cescih pobeda nad niskim energijama ... Neke od energija koje su nas nekada bacale u duboku depresiju - tada postaju prave poslastice koje treba nadici, pobediti i kao masan papir od bureka - baciti u kantu za smece ... ili jos bolje - bude recikliran u brikete za grejanje :)
   ... zbog broja znakova... nastavak sledi ispod...

   Избриши
  3. Аутор је уклонио коментар.

   Избриши
  4. Veliki korak ka "popravljanju" sebe, je upravo pitanje koje si izrekla!

   Najveci broj ljudi, ne moze da pojmi da im je potrebna korekcija, a kamo li da prizna isto. Lakse je misliti da je tamo neki svet "nepravedan, lud, zao, los" ... Lakse je pljuvati svet nego osmotriti svoje "kraljevsko visocanstvo" i priznati sebi posle duboke introspekcije, da smo jos uvek veoma nesavrseni, te da je posla na pretek ... da bi smo dosegli visi nivo svesti i visi stepen slobode... Sloboda, svest, moralno-eticke norme, imaju visok nivo korelacije kroz prizmu inteligentne svesti Kreacije....

   Svako ko je u stanju da gornji post pazljivo procita, shvati i bude inspirisan na komentar, taj je svakako sposoban i da se upusti u introspekciju, dijalog sa Kreacijom i samokorekciju...

   Mnogo srece na tom putu i svako dobro !

   Избриши
 3. Hvala!
  A u duhu teme moram da primetim da je koncentracija na ledene kristale izgleda pripomogla promeni agregatnog stanja okolne vode i donela nam PRVI SNEG:-)
  Ups!
  Watch Your Thoughts!

  ОдговориИзбриши
 4. Анониман21. јун 2013. 08:57

  *** Biti prijatelj Bogu svom *** Duša,duh i telo,sve je Božje delo * Malo po malo,zbog sebe pre svega,ja jesam,oprostiti i osobi što rekla si,ili rekao si da nikada mogao,ili mogla oprostiti nebi;ovako nešto predivno je u očima Božjim * Nema ljubavi veće od ovog : ~ položiti život za prijatelja svog ~ * Nečije srce je slomljeno zbog sela mog,a možda je to samo bol moj * Ovaj proces nije loš,biti u verovanju,jeste od prijatelja savršenog * Ja učiniti malo mogu tog,podeliti s tobom Isusa svog,a iskanjem očekivati isceljenje,zaborav i oprost,makar osobi jednoj * Na oči gleda čovek,u srce gleda Bog ; uvek sam s tobom sine moj * Svet,svet,svet,svet je nad vojskama Bog,i danas,svi su puni Duha Svetog * Pored zdravlja i sreće,od srca svog,želim ti da ostaneš nenadvladiv(a) u poslu i životu svom * Voli vas na nebu Otac i Bog *

  ОдговориИзбриши