06.01.2012.

RA MATERIJAL - KREACIJANa početku beše ...?

Ispitivač: Možete li mi reći koja je prva poznata stvar u kreaciji?
Ra: Prva poznata stvar u kreaciji je beskonačnost.
Ispitivač: Koji je bio sledeći korak?
Ra: Beskonačnost je postala svesna.

Piše: Jelena
Neograničeni potencijal, neizdiferencirani Apsolut, nalik Bomovoj „neobrubljenoj holografskoj tkanini implicitnog reda“, postoji u nemanifestovanom stanju - more beskrajnih mogućnosti i svojstava, koje još nije ušlo u postojanje. „Inteligentnu beskonačnost“, koja leži u osnovi celokupne manifestovane stvarnosti, možda ne možemo (većinom:-) direktno percipirati, ali možemo prepoznati svesno delovanje u svakom deliću kreacije. Slično kao što obasjavanje laserom interferencijskog uzorka holografskog snimka, koji se našem oku čini slučajnim i haotičnim, otkriva postojanje „uvijenih“ informacija višeg reda u njemu, koje omogućavaju nastanak („odvijanje“) određenih oblika, tako i u Kreaciji uočavamo delovanje skrivenog reda - svesti, koja brine za inteligentni dizajn. Kada bismo izdelili semenku i do najsitnijih delova, ne bismo pronašli ništa nalik nekom mikročipu, ali to seme ipak u sebi nosi sve informacije, potrebne da bi postalo drvo. Svaka ćelija u nama sadrži sve informacije o svojoj specifičnoj ulozi, kao i o građi čitavog tela, a atomi i molekuli znanje na osnovu koga se povezuju u beskrajno složene celine, kreirajući mnoštvo raznolikih oblika, koji deluju u funkcionalnoj međuzavisnosti.


Kako je Inteligentna beskonačnost ušla u postojanje?

Ispitivač: Posle toga, šta je sledeće došlo?
Ra: Svest je dovela do fokusiranja beskonačnosti u beskonačnu energiju. Nazivali ste to različitim vibraciono-glasovnim kompleksima, najčešći u vašim ušima su bili „Logos“ i „Ljubav“. Kreator je fokusiranje beskonačnosti kao budnog i svesnog principa, koji smo nazvali beskonačna inteligencija.

Pomislićemo na Višnuu, stvaralački aspekt Boga, koji svojim pogledom izdvaja jednu omeđenu oblast iz bezgraničnog i bezvremenog i, sedeći na „moru uzroka“, udiše i izdiše Univerzume, oplođuje svojim pogledom pramateriju, organizujući i oblikujući. Percepcija je kreacija. Čini se da se u Višnuovoj poziciji nalazi i svaki posmatrač subatomskih zbivanja. Kvantna fizika je odavno postavila pitanje na koji način prisustvo posmatrača utiče na ponašanje čestica, a u svojoj teoriji o holografksom svemiru Dejvid Bom je otišao korak dalje i doveo u pitanje i samo postojanje čestica. Čestica ili atom se ne posmatra kao izdvojeni objekat, već kao određeni aspekt, određena svojstva, koja su se „odvila“, odnosno prešla iz implicitnog – mogućeg, nemanifestovanog – u eksplicitni – realizovani, manifestovani – red. I nazad.  "Takvi prijelazi mogu se vidjeti kada se jedna čestica, recimo elektron, uvija natrag u implicitni red, dok se druga – foton - odvija i zauzima njezino mjesto. Objašnjava i kako se kvant može manifestirati ili kao čestica ili kao val. Prema Bohmu, oba su aspekta uvijek uvijena u kvantov ansambl, međutim način na koji promatrač međudjeluje sa ansamblom određuje koji aspekt se odvija, a koji ostaje skriven. Kao takva, promatračeva uloga u određivanju oblika koji će kvant poprimiti možda nije ništa tajnovitija od činjenice da način na koji draguljar manipulira s draguljem određuje koje će njegove facete postati vidljive a koje ne." (Michael Talbot: „Holografski svemir“).

Od prvog fokusa, prvog Višnuovog pogleda, fluks odmotavanja beskrajnih mogućih aspekata se širi u svim pravcima. Izliv kreativne sile se spušta niz Zrakove stvaranja, niz spiritualne oktave, sledeći putanje Logosa/ Ljubavi, koja čini da inteligentna energija od potencijala inteligentne beskonačnosti oblikuje i uredi ritmove energije na određeni način i stvori dimenzije i univerzume. Ovi koraci su simultani i beskonačni.

Linearnost je prilično pojednostavljen način da se pojmi beskonačnost. Izliv kreativne sile se ne širi pravolinijski, već sledi obrazac kretanja spiralne oktave. Note oktave stvaranja se u ovom materijalu nazivaju denziteti. Svaki denzitet – stepen zgusnutosti materije, određen brzinom vibracija i stepenom svesnosti entiteta, koji ga naseljavaju – predstavlja jednu notu, dok osma nota, naredno DO, započinje novu oktavu. Unutar svake note, svakog denziteta, postoji sedam pod-denziteta, i sedam pod-pod-denziteta unutar svakog pod-denziteta. I tako u beskonačnost.

Obrasci se u holografskom vidu šire kroz dimenzije i Univerzume, baš kao odvijanje fraktala:

http://www.youtube.com/watch?v=d6PBFa3VozE

kao kompleksne razrade muzičkog motiva u fugi:


ili kao ostimato:

uz variranje iste teme u jednosuštastvenosti i beskrajnoj raznolikosti – jedinstvenosti – sledeći otkucaje Velikog Centralnog Sunca.


No, čime su spojeni šavovi ove „neobrubljene tkanine“?

Ra: U beskonačnom Kreatoru postoji samo jedinstvo.
Ra: Ono što je beskonačno, ne može biti mnoštvo, za mnoštvo je koncept konačnosti. Da bi se imala beskonačnost, morate identifikovati ili definisati beskonačnost kao jedinstvo; u suprotnom termin nema nikakvu vezu niti značenje
.


Ako prepolovimo hologram,  nećemo dobiti dva odvojena dela, već dve umanjene kopije Celine. Koliko god ga delili, on ostaje ceo. I u najmanjem deliću Kreacije počiva jedinstveno Jedno u svojoj potpunosti. Svi pojedinačni, naizgled izdvojeni delovi su isprepletani i međusobno povezani preko implicitne stvarnosti - inteligentne beskonačnosti - koja leži u njihovoj osnovi. Celo je u svemu. 

„Priroda je izgrađena holografski, a ne mehanički. Ukoliko sa neke mehaničke konstrukcije npr. sa nekog motora skinemo neko crevo ili šraf, čitava njegova funkcija je narušena. Ali ako sa drveta odsečemo grančicu ili čak veliku granu, funkcija nije narušena, naprotiv, grana će ponovo izrasti. Ukoliko se povredimo, izrasta novo tkivo pravog oblika i prolazi kroz najsloženije etape odbrane i isceljenja. (...) Materijalni oblici su, dakle, više od samo zbira svojih sastavnih delova. Oni nastaju iz jedne organske, holografske strukture.“ (Armin Risi: „Misteriozna materija“).

Ovo Jedinstvo poseduje potencijal i kinetiku. U Ra materijalu potencijal se naziva Inteligentnom beskonačnošću – beskrajnim, još nemanifestovanim potencijalom - a kinetika Inteligentnom energijom – koja željena iskustva dovodi u postojanje. U suštini u Jednom ne postoji razlika između potencijalne i kinetičke energije, njihovo jedinstvo je nenarušeno, a potencijal, koji se  može preneti u postojanje usmeravanjem inteligentne energije, je beskrajan.

Kreacija je bazirana na tri osnovna principa ili tri osnovna odstupanja (distorzije) od Zakona Jednog:

1.    Slobodna volja:
Preko ovog principa Kreator želi da spozna samoga sebe i da stekne iskustva o sebi.  Individualizovani delovi imaju svu slobodu u putevima spoznaje. "...sve to je rezultat prvog odstupanja (od Zakona Jednog) u kreiranju potpuno slobodne atmosfere za Kreatora da stekne saznanja o sebi kroz interakciju svojih delova, jednog u odnosu na drugi."

2.    Ljubav:
Ljubav ili Logos je fokus, koji pronalazi slobodna volja u stvaralačkom aktu. Ljubav je primarni Su-Kreator, koji stvara mnoštvo kreacija. Ona „koristi inteligentnu energiju za kreiranje određenih obrazaca iluzije, kako bi omogućila svoje sopstveno inteligentno prosuđivanje kao metod spoznaje sebe.

3.    Svetlost:
Inteligentna energija tada kreira distorziju poznatu kao Svetlost.

Od te tri distorzije nastaju mnoge, mnoge, od kojih svaka ima svoje sopstvene paradokse, koje treba rešiti, nijedna važnija od druge.

 
Poreklo svake energije je delovanje slobodne volje na ljubav. Prava priroda energije je svetlo, uključujući i unutrašnje svetlo koje je zvezda vodilja sopstva. To je prava priroda svih entiteta.

U težnji da iskusi Sebe, Logos se deli na manje celine, koje će postati Logosi svojih sopstvenih Univerzuma, regulišući ritmove i polja energije u njima i uređujući ih u skladu sa slobodnom voljom. Brahma se probudio na svome lotosu...:-)

Naša galaksija, kao i sve druge, stvorena je od strane individualizovanog dela Inteligentne beskonačnosti, koji je postao Ko-Kreator. „Puštajući ritam slobodnog izbora da teče i poigravajući se sa beskonačnim spektrom mogućnosti, svaki individualizovani deo kanališe ljubav/ svetlo u inteligentnu energiju, kreirajući tako Prirodne Zakone svakog pojedinačnog univerzuma. Svaki ima svoju lokalnu verziju iluzije Prirodnih Zakona.“  


Logosi kreiraju u svojim Univerzumima uslove u kojima samo-svesni Sub-Logosi – mi – mogu da egzistiraju i stiču iskustva, odvijajući pri tome iz sveukupnosti mogućnosti/ verovatnoće sopstvenu iskustvenu matricu povratka u krilo Apsoluta. Kroz celu Kreaciju ponavlja se obrazac oktava, kroz koju individualizovani delovi evoluiraju i istražuju puteve samo-spoznaje. Kreator upoznaje sebe. Progresija se širi spiralnim putanjama energije od galaksije, preko solarnog središta i najzad planetarnih entiteta.

Ra: Svaki korak je ponovno otkriće svesnosti od strane Inteligentne beskonačnosti. U planetarnom okruženju sve počinje u haosu, neusmerena i nasumična energija. Polako se formira fokus samo-svesti. To se Logos pokreće.

Svetlo dolazi da oblikuje tminu. 
Odzvanja duboko DO.
Matrica Igre je postavljena ...

a prvi denzitet rođen na novoj oktavi.

Nastavak:  DENZITETI

Нема коментара:

Постави коментар