12.02.2012.

SUĐAJE, GUNE I ZAKON BROJA TRI


Piše: Jelena

U podnožju drveta sveta, džinovskog jasena Igdrasil, koje spaja svih devet svetova našeg Kosmosa, žive tri Norne. Imena su im Urd ili Prošlost, Verdandi ili Sadašnjost i Skuld ili Budućnost. U rukama drže pletivo od koga ispredaju sudbinu svakog čoveka na Zemlji. One odrešuju čovekovu nit i od nevidljivih tkanja pletu  životne tuge i radosti. 

Ako se zaputimo ka jugu, raspleteni konac će nas odvesti do njihovih  bliskih rođaka: Klote „prelje“, koja započinje nit, prelepe Lahesiz,  „raspoređivačice“, koja je, čuvajući život, raspliće, i Atrope,  „neumoljive“, najmanje, ali najstrašnije, koja je preseca. Odmah u susedstvu žive Nona, Decima i Morta, dok će na istoku svetlost svakog novog života u zoru pozdraviti Zarja sestra Jutarnja, razgoreti  je Zarja Večernja, a utrnuti najmlađa, sestra Ponoćna. Wyrde, Suđaje, Rođenice, Sudički, Orisnice, Usude i Rojenice, naseljene na  obodima šuma, udolinama reka i jezera, pećinama i među zvezdama, upliću  i raspliću niti ljudskih života.

Da li ste se ikada zapitali o sličnosti mitova i njihovom poreklu? Da li srodnost  elemenata i motiva potiče od međusobnih uticaja i pozajmljenica, od nasleđivanja  ili pak od identičnog osećaja sveta, koje formira plodno tlo, na kome niču srodne priče? Dok krčimo put kroz lagume u potrazi za odgovorima, ova nas raspletena nit, krivudajući kroz lavirint priča i legendi, najzad dovodi do svog dalekog indoevropskog srodnika. Na sanskritu guna, naime, znači „uže“ i ...

Ali da ovu priču ipak započnemo od početka.
Ili od pra-uzroka:-)


U samkhya filozofiji Prakrti (sans. Pra – pre + kri – praviti) označava pramateriju, koja leži u osnovi čitavog Univerzuma. Prakrti je kosmička supstanca, prvobitni uzrok fenomenološke stvarnosti, bezoblična, bezgranična, večna i sveprožimajuća. Postoji u dva stanja: u „nerazvijenom“ (nemanifestovanom) – Avyakta - i „razvijenom“ (manifestovanom) stanju – Vyakta. Čine je tri gune ili svojstva: Tamas (lenjost, tama, haos), Rađas (nemir, pokret, energija) i Satva (ravnoteža, harmonija, vedrina). Ili u drugačijem poretku: Rađas – stvaranje, Satva – održavanje i Tamas – uništavanje.

Na suptilnom nivou, dok sve miruje u nemanifestovanom stanju, u vidu semena, gune su u ravnoteži, odnosno nisu difencirane. Prvi korak Stvaranja proizvodi volja Apsoluta i gune izlaze iz ravnoteže i razmotavaju svoja individualna svojstva, stvarajući sve stvari, fine i grube. Sve što ulazi u manifestaciju, realizuje se preko ove tri sile, sve što postoji u Prirodi, predstavlja njihovu kombinaciju, dok stvaranje napreduje korak po korak, od suptilnijeg ka gušćem.

***
Četvrti Put takođe govori o Tri sile stvaranja. Prenoseći svoje učenje, Gurđijev je, verujem, u punoj meri uzimao u obzir čovekovu sklonost da se uplete u fantaziju i isprede priču, tako da je uklanjao sve suvišne elemente i svodio fundamentalne zakone na njihovu suštinu. Ovaj pristup se jasno očituje u izboru naziva.

Svaka manifestacija je rezultat delovanja Tri sile: aktivne ili prve sile, pasivne ili druge sile i neutrališuće ili treće sile. Prva Sila može da se definise kao inicijacijska sila, Druga Sila kao sila otpora ili reakcije a Treća Sila kao balansirajuća ili povezujuća sila ili tačka primene. U Apsolutu tri sile postoje u jedinstvu i neizdiferenciranoj ravnoteži i volja Apsoluta ih stavlja u pokret. U svetu prvog reda, stvorenom direktnim delovanjem tri sile, proistekle iz Apsoluta, vladaju tri zakona. Kako kreacija napreduje, tako se broj zakona povećava. U „U Potrazi za čudesnim“ G. kaže: „Svetovi trećeg reda stvoreni pomoću tri sile, koje deluju polumehanički, više ne zavise od jedinstvene volje Apsolutnog, već od 3 mehanička zakona. Ovi svetovi su stvoreni pomoću 3 sile. A pošto su stvoreni, oni očituju 3 nove sopstvene sile.“ U svetu trećeg reda broj zakona tako iznosi šest, dok u svetovima četvrtog reda deluju tri osnovne sile, plus šest sila svetova trećeg reda plus tri sopstvene. Kreacija se dalje razvija silaznom putanjom, povećavajući gustinu zakona, a delovanje sila postaju sve više mehaničko, kako napreduje udaljavanje od Apsoluta. 

Delovanje ovih sila ne moramo sagledavati samo u kosmičkim razmerama, već ga možemo uočiti u svakoj svakodnevnoj situaciji. Da bi došlo do bilo kakve manifestacije, neophodno je da se ove tri sile nađu u konjukciji. Nijedna od njih ne može ništa sama za sebe stvoriti. Ipak, kako navodi Moris Nikol u svojim "Komentarima", usled sklonosti da u svemu vidimo samo jednu silu, mi imamo istinske teškoće da sagledamo njihovo delovanje. „Ne primećujemo kako se sile menjaju za nas. U jednom trenutku nas privlači neka stvar, a u sledećem nas ista stvar odbija. Ili nas odbija a onda nam dođe neka ideja i privuče nas. (...) Mehanička ljubav se okreće u mržnju, mehaničko poverenju u sumnju.“ (Maurice Nicoll, „Psihološki komentari na učenje Gurđijeva i Uspenskog“).
 
Razmišljanje o tri sile nas izvodi iz uobičajenog formatornog razmišljanja, koje počiva na ekstremima, za koje događaj ili osobe moraju biti ili (sasvim) pozitivni ili (sasvim) negativni, koje uz svaku stvar odmah traži njenu suprotnost i sve zaključke zasniva na poređenju samo dve stvari, slepo za sve nijanse.

Zadavanje cilja sebi – na početku i sasvim jednostavnog, kao što je napuštanje neke mehaničke navike ili uvođenje nove prakse – će pružiti dobru osnovu za posmatranje dejstva sila u nama. Aktivna sila ili pozitivna sila – naša namera - će delovati u određenom pravcu, ali će izazvati protivdejstvo pasivne ili negativne sile. One će jedna drugu poništiti, a mi ćemo se, često i ne primećujući to, kretati po besmislenoj putanji klatna, prelazeći iz privlačnosti u odbojnost i natrag. Da bismo postigli manifestaciju i ostvarili zamisao ili odluku, neophodno je da uvedemo neutrališuću silu, koja predstavlja balans između dve suprotnosti i koja ih iz stanja, kada jedna drugu poništavaju, dovodi u radni odnos. Potreban je napor Pažnje, neophodan za izlazak iz mehaničkih delova centara, da bismo uspostavili balans između suprotnih krajeva klatna i pronašli zlatni srednji Put, koji vodi između njih.
***
Vratimo se još jednom na susedan sistem i razmotrimo tri sile u njemu - tri gune. Naziv „uže“ svakako nije proizvoljno izabran. Iz čovekove perspektive, gune su funkcija Maje, trostruko ispleteno uže, kojim ona veže čoveka za svet relativnog.  Psihološki, one mogu opisati put, koji Duša prelazi na svom zemaljskom putu. Tamas označava koren u zemlji – tamu. Ispoljava se kroz težinu, neznanje, tupost svesnosti, letargiju, nepokretnost. Osoba, kojom pretežno vlada guna Tamas, je lenja, neinteligentna, ne ume da razluči dobro i korisno od lošeg i štetnog, sklona je intoksikaciji, često fanatična i deluje uskogrudo i bez milosti.

Tamas se prevazilazi Rađasom, koji predstavlja stabljiku biljke. Rađas je guna koja donosi strast za delovanjem, ambiciju, kretnju, želju. Rađo-guna proizvodi neprestani pokret, stalnu aktivnost, koja je usmerena ka svojim plodovima i egoistična. Stalna trka za novim ciljevima i iluzijama, koje Maja postavlja pred čoveka preko ove gune, vodi ga najzad do razočaranja i depresije, te pada u Tamas, da bi ga ponovo prevazilazio nagonom za delovanjem. Rađas donosi žeđ za zadovoljstvima i posedovanjem, često obojenu pohlepom ili gnevom u slučaju gubitka.

Satva predstavlja najviše stanje čoveka unutar materijalne uslovljenosti. Ona donosi balans, koji čovek pronalazi verovatno posle mnogih kolebanja između prve dve gune. Ova guna označava jasnoću, čistotu vizije, umerenost, inteligenciju, sposobnost razlučivanja, intuitivnost, humanost, samilost, vrlinu, (pravo) znanje. Satvu dalje katakteriše prevazilažene svih oblika mržnje, ljutnje, osuđivanja, zavisti, nametanja i nadmetanja. Satvične osobe odlikuje skromnost, nenasilje, predanost cilju, nesebičnost i smirenost. One ustaju rano, spavaju malo, hrane se umereno, vladaju umom i čulima. Satvična harmonija se prirodno reflektuje spolja na materijalne okolnosti.

U nama deluju sve tri sile. Samoposmatranje može doneti brojna opažanja: težine, koja vas ponekad povuče na dole, kao da je Zemljina teža postala jača, letargije i nepokretnosti, koje tada nastanu i koje je tako teško savladati. Možemo posmatrati otpor, koji prati naše odluke da uvedemo novine i teži da nas vrati u dnevnu kolotečinu, na prepuštanje mehaničkim navikama. Ali za manifestaciju zaista i jesu potrebne sve tri sile. Bez Tamasa šta bi inače zaustavilo naše beskrajno raspletanje fantazije (kreativna upotreba mašte zahteva mnogo više stanje) i dnevno sanjarenje i šta bi nas poput kakvog šoka budilo iz naših iskreiranih pseudo realnosti? Šta bi pružilo otpor, postavilo prepreke, kroz čije smo prevazilaženje rasli, ulažući onu mrvu dodatnog napora. Tamas može biti nalik sidru, koje će omogućiti brodu da zastane i obnovi zalihe u luci, ali istovremeno moramo dobro paziti da se to sidro ne zaplete u morske trave i ne zarobi naš brod ili nas čak, ojačavši, povuče na dno. 

Ipak, u kom vidu će ove gune rasplesti svoja svojstva, u velikoj meri zavisi od nas. Jer mada gune pletu sudbinu čoveka, on im nije bezuslovno prepušten. Iako je uhvaćen u svet materijalnog, izbor prema čemu će usmeriti svoju pažnju/ svest i kojim će u-tiscima hraniti svoje biće, ostaje u domenu njegove slobodne volje. Od fizičke hrane, koju unosimo u sebe, do misli, koje pristajemo da pratimo ili ne, sve što slušamo, izgovorimo, čitamo, koje pobude dopustimo da nastanu u nama i koje želje gajimo, sve to utiče na visinu vibracija koje odašiljemo ali i primamo. Usmerenje svesti isceljuje ili zagađuje finosupstancijalno telo, obrazujući jedinstvenu rezonancu našeg bića, frekvenciju na kojoj vibriramo i u skladu sa kojom ulazimo u interakciju sa okruženjem. Mnogi događaji leže van dometa našeg uticaja, ali način na koji ćemo ih primiti, kako ćemo reagovati na njih i kako ćemo obraditi u-tiske, koje nose u sebi, isključivo zavisi od nas: da li ćemo ih primiti malim Ja, koja deluju iz poriva „Bori se ili beži“ ili podjednako malim Ja, zainteresovanim samo za utisak koji izazivaju, ili pak višim delovima Sopstva, koja deluju uz razumevanje i razlučivanje, nije sve-jedno. Svaka pojedinačna odluka u pravcu svesnosti umesto mehaničnosti predstavlja mali korak u odvajanju finog od grubog i stvaranju rezonance, koja nam omogućava da lakše savladamo delovanje mehaničkih sila u nama i van nas i sigurnije izaberemo zlatni srednji put.

Ne treba zaboraviti da guna Satva i dalje deluje u okviru materijalne uslovljenosti i mora biti transcendirana da bi se postiglo oslobođenje („Budi bez tri gune, o, Arjuna!“). Ipak, put ka obali vodi preko nje – ili preko nivoa „dobrog domaćina“, kako to naziva Četvrti put. I dalje smo u vodi, ali nam je glava ipak (uglavnom) na površini, uspevamo povremeno duboko da udahnemo i umesto da se besmisleno koprcamo, plivamo prema cilju, koji jasno vidimo pred sobom.

Koristeći sve Tri Sile:-)
***
Može biti da će Četvoroputaši, čitajući ovo, strogo podići obrvu, Vedočitci namreškati nos, a Mitologoznalci širom otvoriti oči, u čudu što ih je neko shvatio ozbiljno. Neka ne zamere. Ja, naime, verujem da je isto ezoterijsko znanje skriveno u mnogim unutrašnjim sistemima, koliko god se oni na površini razlikovali. Ovo je pokušaj da se – u skladu sa mojim sadašnjim razumevanjem – opišu Tri sile iz perspektive Tri različita sistema, tri staze, kojima se planinari uspinju na vrh. Baš kao kod prave planine, u podnožju će predeo na te tri strane biti sasvim različit, ali kako se budemo bližili vrhu, iznenadiće nas slična konfiguracije terena, podjednako razređeni vazduh i srodnost okolnog rastinja.
 
Srećan uspon svim Članovima Kosmičkog Planinarskog Društva, sa koje god strane da dolaze!


4 коментара:

 1. Masaru Emoto tvrdi da kod reči „hvala“ voda obrazuje predivne kristale – verujem i voda u nama:-)
  Ljube, hvala mnogo i tebi na podsticajnim rečima!

  U susretu sa Četvrtim putem čovek, ako ima magnetni centar, zaista oseti gotovo neku vrstu strahopoštovanja - osećaj da se susreo sa nečim velikog značaja i lepote.

  Ovde se objavljuju prevodi Nikolovih odličnih „Komentara“:
  http://mauricenicoll.wordpress.com/

  A na ovom linku:
  http://www.ivantic.net/gurdjijev.htm

  i ovom download-u u folderu „Gnostika“ ima ponešto literature ...
  http://www.4shared.com/dir/11088109/6771aa06/sharing.html

  Hvala još jednom i sve najbolje!

  ОдговориИзбриши
 2. Bas lepo.Kako mozemo da se upoznamo?Imam potrebu za svesnim

  ОдговориИзбриши
 3. Hvala! Moze na mejl jelena.aca37@gmail.com pozdrav

  ОдговориИзбриши
 4. Hvala! Moze na mejl jelena.aca37@gmail.com pozdrav

  ОдговориИзбриши