06.08.2014.

ČETVRTI PUT - ENEAGRAM II


Birdlip, 29. januar 1944.
ENEAGRAM
II
Tačke, koje se povezuju povlačenjem unutrašnjih linija između brojeva, dobijenih deljenjem 1 na 7 – naime, brojeva 1 4 2 8 5 7 – (1/7 = 0,142857142857 i tako u beskraj, prim.prev.) daju simetričnu figuru velike lepote. Međutim, tri pozicije nisu uključene u tu figuru. Pridružimo i te tri pozicije. Pojavljuje se trougao, dodat prethodnoj figuri i u simetričnom odnosu sa njom, sa uglovima gde bi trebalo da se nalaze brojevi 3, 6 i 9. Dodajmo i te brojeve.

Uočite da druga figura, trougao, sada povezana tačkama 3, 6 i 9, nije dobijena iz donosa 7 prema 1 koji daje prvu figuru i izostavlja 3, 6 i 9. Ovde je nešto neobično. Dva odvojena sistema (ili figure) su dobijena iz nečega što se čini nezavisnim jedno od drugog, a opet stoji u simetričnom odnosu prema dijagramu kao celini. Istražimo tačku dijagrama gde je broj 3. On dolazi između tačaka, koje zauzimaju brojevi 2 i 4, koji pripadaju figuri sedmice (zvaću simetričnu figuru, koja leži na tačkama 1 4 2 8 5 7 figurom sedmice, a trougao, dobijen povezivanjem tačaka, koji ne dodiruje figura sedmice, zvaću figurom trojke). Ove dve tačke 2 i 4 su takođe obeležene notama oktave Mi i Fa. Zakon Broja Sedam se ponekad naziva i Zakon Šoka. Kada bi se stvari kretale na pravilan način i razvijale se harmonično, mi bismo živeli u drugačijem svetu. Jedan od izvora zla ili pojave da stvari kreću pogrešnim tokom, jeste Zakon Šoka – ili bolje, njegovo neispunjenje. Trebalo bi svi da razmislimo o učenju ovog sistema o šokovima. To je potpuno nepoznato kako nauci tako i starim ezoteričkim sistemima, koliko se može saznati iz pisanih tragova. (Obratite ovde pažnju da ’razmisliti’ ne znači sanjati i da ne bi trebalo pomešati sanjanje i razmišljanje.). U svakoj seriji razvitka, u svakoj progresiji, neophodan je šok na određenoj tački. Ta tačka je predstavljena mestom intervala polu-tona na glavnoj skali – između Do i Si i između Fa i Mi. Mi se trenutno bavimo samo „mestom gde nedostaje nota“, na koje ukazuju Fa-Mi ili Mi-Fa. Ukoliko nije dat šok, pravac razvitka ili progresa ili šta god da je u ptianju, potpuno će se promeniti. Počinjete da radite na nečemu i završavate radeći suprotno. Ne postoji pravi prelaz iz stanja Mi do Fa bez šoka. U suprotnom ono što sledi iz Mi neće biti Fa. Nacrtajmo uspravnu „oktavu“ izostavljajući Do na oba kraja. 

Uporedimo to sa Eneagramom. Videćete da mesto šoka u uspravnoj oktavi, označeno kvadratom, korespondira sa uglom figure trojke, koji dolazi između brojeva 2 i 4 – ili nota Mi i Fa – označeno na obodu Eneagrama. Ugao tako reprezentuje na neki način šok, koji ulazi u sistem na toj tački.

Budući da ovde imamo nacrtanu uspravnu oktavu, zamolio bih vas da obratite pažnju na to šta se događa kada se figura sedmice primeni na nju.


Pri pogledu na ovaj neobičan dijagram možda ćete steći utisak neke žive stvari, aktivnosti kruženja koja se odvija u njemu. Međutim, uočićete da, kada je ispravimo, simetrija figure je u velikoj meri izgubljena. U Eneagramu oktava je postavljena u krug. Krug je osnova dijagrama.

Morate shvatiti da vam pružam pristup eneagramu sa različitih strana. Beskorisno je jednostavno ga posmatrati kao dijagram. To je živa stvar i sav život zavisi od nje. Sve organizovane žive stvari imaju Zakon 3 i Zakon 7 u sebi. Kod životinja postoji samo deo Eneagrama i samo jedan šok. Međutim, o tome ćemo govoriti kasnije, kada budemo počeli sa govorimo o dva druga šoka, koje na ovoj planeti može dosegnuti samo Čovek.

Sada, daću vam drugu misao, koja može da vam nagovesti veliki deo ove problematike, ukoliko razmislite o njoj. Uzmimo nešto što se odvija u seriji i raspoređuje se duž oboda. Na primer, dani u nedelji teku jedan za drugim, u serijama u vremenu. Postavimo ponedeljak kod figure 1 na mesto pod nazivom Re i utorak pored figure 2 ili mesto pod nazivom Mi i sredu pored figure 4 i tako dalje. To nam daje nedelju na tački označenoj br. 9. Sada, pogledajte odnose između tih dana, na koje ukazuje figura sedmice. Nešto prolazi od ponedeljka do srede i vraća se do utorka (misli se na kretanje po unutrašnjim linijama: 1 – 4 – 2 – 8 – 5- 7, prim.prev.). Pokušajmo da uhvatimo smisao ideje o vremenu, poimajući svet u višim dimenzijama – tj. shvatajući da vreme ne postoji i da je sve u seriji u vremenu živo i, da tako kažemo, uvek ovde, iako se nama čini da prolazi od jedne stvari do druge. Obratite pažnju na to gde šok ulazi u seriju dana na obodu i obratite pažnju na unutrašnje kruženje koje se odvija između dana. Moj cilj je da pokušam da vas navedem da razmišljate o Eneagramu i da ga donekle oživim u vašem umu i usmerim imaginaciju. Ponedeljak je očigledno na neki način povezan se sredom, sa onim što nazivamo budućnost, ali što je u 4. dimenziji već ovde. Tada, ponovo, sreda je povezana sa utorkom, a utorak povezan sa subotom, što izgleda veoma neobično. To izgleda kao neobičan način razmišljanja, potpuno suprotan od našeg vremenskog načina razmišljanja o uzroku i posledici, u skladu sa čim verujemo da na sadašnjost može uticati samo prošlost. Kao što ćete se složiti, mi verujemo da uzrok stvari u vremenu prethodi posledici. Nemamo ideju da bi budućnost mogla da utiče na sadašnjost. Ako bi trebalo da verujem da su neke stvari, koje treba da se dogode u subotu, na neki način povezane sa onim što se dogodilo u utorak i da je kao rezultat ono što mi se događa u utorak izazvano u subotu, do koje još nisam došao u seriji dana, bio bih veoma iznenađen. Ja bih, naravno, - u skladu sa svojim čulima – mislio da jedan dan sledi iza drugog, jednostavno tako, i da se uticaji od juče odražavaju samo na danas ili sutra. Ipak, pri dubljem razmišljanju mogao bih da shvatim da to nije slučaj i prestao da budem iznenađen. Možda bih čak bio voljan da pomislim da bi nešto, što učinim danas, moglo da utiče na mene kroz godinu dana. Sledeći put ćemo dalje razviti neke od misli i razmatranja o ovom dijagramu, koji je specifičan za ovo učenje.


Нема коментара:

Постави коментар