25.08.2014.

ČETVRTI PUT - ENEAGRAM XIII

Birdlip, 30. april 1944.

ENEAGRAM

XIII – Unutrašnja cirkulacija eneagrama

U svakom trenutku bilo koja osoba na Zemlji stoji pod nekim od 48 zakona ili uticaja koji deluju na našu planetu na osnovu njenog položaja u Zraku Kreacije. Uticaji dolaze sa viših, srednjih i nižih delova oktave Zraka u kome se nalazi naša Zemlja. Tih 48 zakona sa različitih nivoa skale stvari upravlja Zemljom i svim Zemljama i bezbrojnim Sunčevim sistemima u Mlečnom putu kome naš Sunčev sistem pripada. Setite se da postoji bezbroj Mlečnih puteva ili galaksija u Univerzumu. Mi smo toliko mali, praktično beznačajni. Kada bi naša Zemlja bila uništena, kometom, to ne bi imalo nikakav značaj u ukupnom zamahu svih tih ogromnih prostranstava stvorenih stvari u Univerzumu. U našem majušnom Sunčevom sistemu postoje uništene planete koje kruže oko Sunca kao mala tela – planete samo nekoliko milja u prečniku, stotine njih. To je pogled na vidljivu, fizičku stranu stvari, koje nauka poznaje i spoljašnji Univerzum, koji je ili fantastičan ili slabi naša samoljubiva osećanja. Međutim, kada ovaj predmet sagledamo u skladu sa ezoterijskom psihologijom, slika se menja. Rad uči da ljudsko biće nije samo funkcija sveta u kome je rođeno ili kome robuje. Aparatura Univerzuma je, kada je naš Zrak Kreacije u pitanju, namenjena Evoluciji. To je ogromna destilaciona mašina, sa namenom odvajanja finog od grubog. Postoji jedna stara slika, predivno opisana, na primer, u učenjima Manua. Šta je individualna evolucija u ezoterijskom smislu? Posmatrati tokom dugog, unutrašnjeg rada, a zatim odabrati finije, želeti i konačno živeti finije. Da li se sećate drevnih Hermesovih Smaragdnih tablica koje počinju rečima da morate „odvajati finije od grubljeg“? Tu počinje lični rad. Potrebno je mnogo vremena pre nego što započne. Na šta se misli pod finijim? Ukoliko imate trenutak potpunijeg razumevanja, uvidom ili spoljašnjom percepcijom pomoću Vodonika 24, to će biti finije nego bilo šta, što možete postići inteligencijom pomoću Vodonika 48. Vidite stotine veza, koje nikada ranije niste uočili. U potpuno istom smislu kuvani krompir je finiji od sirovog. To je viši Vodonik i postaje hrana za Čoveka i može ući u njega. Umesto da ga pojede govedo, može da ga pojede Čovek. Ali govedo ne može da skuva krompir. Potrebna je inteligencija Čoveka da se napravi vatra, da se napravi posuda koja drži vodu itd. Sirovi krompir je klasifikovan u Tablici Vodonika u redu Hidrogena koji su označeni brojem 1536. Vodonik se spušta sa Skale Bića, izdvojen iz Zraka Kreacije. Kuvani krompir je sposoban za drugačiju gustinu, upravo kao i mi, kada se pomerimo na našem nivou bića makar i delić. Biće kuvanog krompira privlači drugačiji život od bića sirovog krompira.  Kako se on uspinje na Skali Bića? Pomoću nečega što deluje na njega – nečeg višeg. Čitav posao oko kuvanja stvari je delovanje nečeg višeg na nešto niže. Međutim, obratite pažnju na to da rezultat ne dostiže onaj nivo, koji deluje na njega. Inteligencija Čoveka, primenjena u obliku vatre i vode i posude i tako dalje na sirovi krompir, ne znači da će rezultat – kuvani krompir – znati kako da skuva krompir. Viša sila deluje na nižu silu, ili viša materija deluje na nižu materiju, podižući niže na stepen iznad u odnosu na postojeće, ali ne na nivo sile koja deluje. Ta ideja je u Radu reprezentovana u terminima tri sile. Aktivna sila koja deluje na pasivnu silu proizvodi središnju silu. Kada je hrana uneta u telo, ona ulazi u skladu sa učenjima Rada kao materijal koji proizvodi pasivnu silu. Na njega tada deluje aktivna sila, koja postoji u telu, i rezultat je središnja sila. Tako na 768 deluje 192 i rezultat je 384, koji je u sredini. Bilo koja materija, koja sprovodi pasivnu silu, transformisana je u više stanje preko materije koja sprovodi aktivnu silu, obezbeđujući tada mogućnost da se pojavi središnja. Međutim, viša materija, u koju je pretvorena, nije ni prva ni druga, već treća stvar, koja posreduje između njih, provodeći neutralizujuću silu, dok god postoji unutar sfere uticaja sila, od kojih je potekla.
Tako:


 
Ili, ako poređamo te figure u rastućem poretku po finoći:
Ukoliko 192 nije prisutna, 768 ne može da dostigne sledeći stepen evolucije na 384. Niti 192, delujući na 768, može da očekuje da dobije nešto na svom nivou. Ona samo može kreirati nešto između sebe i onoga na šta deluje. Tako se delovanjem višeg na niže niže može transformisati samo na jedan stepen iznad onoga što jeste, ali ne do nivoa tog višeg. A niže ne može dostići sledeći stupanj bez uticaja nečeg višeg od njih oba. Ova ideja je veoma duboka i objašnjava ne samo mnoge stvari u životu, već i mnogo posebnih stvari, kao što je hemija u telu. Takođe objašnjava, samo u jednom smislu, šta je Ezoterizam. Ezoterijske ideje i vatra i svetlo iza njih, koje čovek može osetiti, kada ih pravilno vrednuje, mogu se sagledati u ovom kontekstu, i samo u ovom kontekstu, kao aktivna sila. Delujući na Čoveka, uzevši Čoveka kao Vodonik, čiji centar gravitacije leži na 48, ti uticaji, koji dolaze sa više tačke na Sunčevoj oktavi mogu da ga transformišu ili „skuvaju“ do nivoa 24. Međutim, aktuelne ezoterijske ideje prvo treba da budu uzete kao 12 - to jest, više od proizvoda ili rezultata. Jer kada ugljenik 12 deluje na život, uzet kao 48, on može samo dati rezultat od 24.

Pogledajmo sada desnu stranu Eneagrama, koja je na periferiji obeležena serijom brojeva 384, 192 i 96 u progresiji. Mnoge druge stvari se mogu postaviti oko oboda osim Vodonika, ali o povratnom pokretu će biti najlakše razgovarati u terminima Vodonika. Obratite pažnju na to da je u unutrašnjoj liniji 384 povezan sa 96, a onda sa 192. Nešto se kreće napred i zatim nazad u povratnom pokretu.

Unutrašnja linija između 384 i 96 ukazuje na neku aktivnost, neku vezu, između dve tačke kao prvog pokreta. Druga linija tada ide do stanice 192 kao drugi pravac. Poredak tih unutrašnjih veza se razlikuje od poretka spoljašnje serije na obodu, naime 384, 192 i 96. To jest, unutrašnja cirkulacija u Eneagramu uzima drugačiji oblik od spoljašnje. Mi mislimo, naravno, da 384 treba da postane 192, a zatim 96 na regularan način. Međutim, iznutra, iza svih pojavnih oblika, drugačiji sistem je na delu, koji je veoma neobičan, kada razmislimo o njemu. Verovatno u unutrašnjoj cirkulaciji Eneagrama gledate misteriju života, dok posmatrajući spoljašnju seriju brojeva gledate ono što korespondira sa onim moćnim ali pogrešnim načinom mišljenja pod nazivom mišljenje iz pojavnog, iz čula. Uočavate da mora postojati više pre nego što niže može da bude podvrgnuto transformaciji. To nije teško shvatiti, jednom kada se Zrak Kreacije u svom ogoljenom obliku emocionalno percipira i prisno spozna, jer u njemu više oblikuje na niže, tako da, ako je nižem potrebna transformacija, više čeka na to. To je jedan od razloga zašto je važno često iznutra, u mislima, ponirati u Zrak. Zrak je serija transformacija od finijeg ka grubljem, od višeg ka nižem.

O čemu govori Eneagram? Eneagram opisuje serije transformacija od nižeg ka višem, od grubljeg ka finijem. Sada, da bi niže moglo da se transformiše u više, ono mora da bude pasivno.  To jest, ono mora dopustiti da na njega deluje viši uticaj. Kako bi inače niže moglo da postane više? Kako bi inače hrana koju jedemo mogla da bude skuvana i ponovo skuvana, transformisana i ponovo transformisana u sve više i više supstance, sve dok ne stigne do šest stepena varenja? Varenje je transformacija. Rad je transformacija. I ako viši uticaji Rada treba da deluju na čoveka, on na jedan način mora da postane pasivan prema njima i da im dopusti da deluju. On može shvatiti da ne može da čini, ali mora shvatiti da Veliki Um postoji, inače bi bio u konfuziji. Ukoliko ne prizna da postoji nešto veće od njega, ili ako misli da je na neki način stvorio samog sebe, na njega ne može da se deluje i on ne može da evoluira. Međutim, ako postane pasivan – to jest, sposoban da čuje i zatim prihvati – ne sme očekivati da stigne iznad svog sledećeg nivoa, da bi sa time počeo. On ne može da se izjednači sa Radom. Bila bi greška misliti tako. Ne može da se izjednači sa silama, koje ga transformišu. Ako razmislite, videćete da uvek mora postojati nešto više nego bilo koji čovek, na bilo kom stepenu, i da mora postojati najviše, koje je nedostižno.

Nastavak

Нема коментара:

Постави коментар