27. 2. 2022.

MORIS NIKOL: NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA IV

                                                                  Moris Nikol: META

Poglavlje: NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA

Četvrti deo: KRAJ VREMENA  

U ezoteričnom učenju Jevanđelja nalaze se mnoge reference na drugi dolazak „Sina Čovečijeg“. Da bi se razumelo šta one znače, neophodno je da se shvati jedna od osnovnih ideja ezoterične psihologije u odnosu na ljudsku rasu na zemlji. Poseban oblik ezoteričnog učenja koje se daje u određenom trenutku u vremenu – to jest, istorijski gledano – traje samo tokom ograničenog perioda. Njegova snaga i njegovo značenje postepeno počinju da umiru. U slučaju Hristovog učenja, koje je dalo smisao i snagu mnogim događajima u ljudskom životu, primećujemo da Hrist nije rekao da će ovo učenje trajati večno. Veoma je jasno ukazao na to da ono može da traje samo određeno vreme. U vezi sa time oo govori o tome šta će se dogoditi, koji znaci će se pojaviti, kada sila, impuls dat njegovom snagom počne da jenjava u svetu. Upozorava svoje učenike da će doći vreme kada će se istina iscrpeti, a zatim govori o znaku drugog dolaska „Sina Čovečijeg“. Učenici su ga pitali koji će biti znak drugog dolaska „Sina Čovečijeg“. „A kad seđaše na gori Maslinskoj pristupiše k Njemu učenici nasamo govoreći: Kaži nam kad će to biti i kakav je znak Tvojega dolaska i kraja veka (αίων)? I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos. I mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude. Ali nije još tada kraj. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu. A to je sve početak stradanja“. (Matej, XXIV.3-9).

Fraza 'kraj vremena' ponekad se prevodi kao 'smak sveta'. Iz tog razloga mnogi sugestibilni

ljudi misle da će doći vreme kada će vidljivi svet biti uništen. Međutim, na grčkom, značenje η συντελεια του αιωνος sasvim je drugačije i nema nikakve veze sa vidljivim svetom. Pre treba razmišljati o tom značenju kao o kraju perioda kulture, kraju faze čovečanstva i početku sve veće konfuzije u kojoj bi nacija bukvalno mogla da ustane protiv nacije i tako dalje. Međutim, psihološko značenje odnosi se na nešto sasvim drugo. U mnogim ezoterijskim knjigama Starog zaveta, koji kriju sasvim drugačije značenje od doslovnog smisla, često se nailazi na ideju da istina može da propadne na zemlji. Kada nacija ili neki narod izgubi svoje temeljne i tradicionalne vrednosti i više nemaju nikakav temelj, to može da se poredi sa zemljotresom. Sada, kada ezoterijska istina propadne, kada čovek postane potpuno čulan, stvorenje čula i ne veruje ni u šta što drugo osim svojim čulima, kada sve značenje osim fizičkog bude uništeno, tada on neizbežno počinje da se degeneriše i postaje sve više nasilan, jer nema unutrašnje usmerenje niti unutrašnje vrednosti, koja su u njemu formiralo ezoterijsko učenje u ovom ili onom obliku. Ezoterično učenje uvek daje vrednosti izvan fizičkog života i bilo koja kultura može da se razvije samo kroz te vrednosti. Kada se sve unutrašnje vrednosti razbiju, kada više nema istine da iznutra upravlja čovekom, tako da shvati da zbog osećaja unutrašnjeg integriteta više ne može da čini određene stvari, tada počinje 'smak sveta'.

Čitava sila unutrašnjeg razvoja počinje da umire, gasi se čitava ideja da je čovek na ovoj zemlji da bi nešto naučio, čitava mogućnost unutrašnjeg razvoja prestaje. A kada se to rasprostrani, to je kraj vremena; iscrpljena je sila doneta na svet davno u prošlosti. Međutim, moramo primetiti da je kada se ovo dogodi 'drugi dolazak' blizu. Iz Mateja XXIV, možemo da vidimo da ako čoveka sagledamo psihološki sa stanovišta višeg i ezoteričnog učenju, njemu mora da bude data istina da ga podigne sa nivoa nasilja, ličnog interesa i apetita i da kada ova istina iz generacije u generaciju postane potpuno iskrivljena, sledi period konfuzije koji vodi do druge manifestacije istine, najavljene kao drugi dolazak Sina Čovečijeg. Ljudi zamišljaju da će istina trajati zauvek, međutim, svaka istina se istroši i novi oblik (iste istine) mora da se poseje u čovečanstvo. Istina je data svakoj naciji, svakoj rasi. To je uvek ista istina, ali zaodevena u različite oblike, ponekad sa naglaskom više na jednoj strani ponekad na drugoj, već u skladu sa uslovima tog vremena.

Međutim, kada se istina ove vrste raspadne i izgubi svu svoju moć da vodi, kada izgubi svu svoju efektivnu snagu, dolazi do završetka doba za kojim dolazi period konfuzije, koji najavljuje dolazak drugog oblika iste istine. Na osnovu ovog kratkog opisa možda možemo shvatiti da kraj vremena ne znači kraj sveta već kraj jedne manifestacije istine; a takođe i da će to neizbežno biti praćeno novom manifestacijom istine – naravno, možda će morati da prođu vekovi, pre nego što ona da efekte. To je ciklus koji se ponavlja. Tako da možemo razumeti da će 'Sin Čovečiji' ponovo doći, jer to znači obnovu ezoterijskog učenja na zemlji. Sila je data i postepeno umire u vremenu — sledi period haosa: sila se ponovo spušta. Svaka manifestacija se u ezoteričnom učenju Hristovom naziva Drugim dolaskom Sina Čovečijeg – da se neko Biće pošavši od nivoa čovečanstva, uzdigne sopstvenim prevazilaženjem svih ljudskih iskušenja i još jednom ponovo uspostavi red i ponovo otvori put za razvoj čoveka. Viši nivo se tada ponovo otvara za niži nivo i ponovo je omogućena svrha čovekove prvobitne kreacije da pređe sa nižeg na viši nivo bića i razumevanje.

Šta je, dakle, ta istina koja se u određenim intervalima seje u svet, kako bi se čovek uzdigao iznad svojih čula? Da li su u pitanju samo proizvoljne doslovne zapovesti? Možemo primetiti da Hristos svoje učenje nije započeo nekim doslovnim zapovestima, već psihološkom idejom – idejom metanoje koja znači promenu uma. Ezoterično učenje započinje idejom da je promena uma prva stvar. Ova reč, metanoja, nespretno prevedena kao pokajanje, označava novi način razmišljanja o smislu sopstvenog života. Ezoterično učenje je tu da nas navede da razmišljamo drugačije. To je njegova polazna tačka: osetiti misteriju sopstvenog postojanja, kako se misli, oseća i kreće, osetiti misteriju svesti i osetiti misteriju unutrašnje organizacije materije. Sve ovo može postepeno da podstakne metanoju kod čoveka. Suprotnost tome je osećanje da čovek sve može pripisati samome sebi. Jedno osećanje otvara um prema njegovom višem opsegu mogućnosti, drugo osećanje zatvara um i preko čula nas okreće naniže.

Peti deo: RAT NA NEBU

STVARI ne ostaju iste.

Evo, pređašnje dođe, i ja javljam novo, pre nego nastane kazujem vam.“ (Isaija XLII.9). Međutim,  očigledno se ne menjaju samo uslovi na zemlji, već i na nebu. „Biće novo nebo i nova zemlja“ (Otkrivenje XXI.1).

Štaviše, ukazuje se da oni na nebu ne moraju nužno ostati tamo kada se stvori novo nebo. Čitamo da je postojao 'rat na nebu' – o Mihajlu i njegovim anđelima koji se bore sa Zmajem i njegovim anđelima (Otkrivenje XII.7). Zmaj i njegovi anđeli bili su zbačeni sa neba „i više im se ne nađe mesta na nebu“. Čini se da predstavljaju sve one koji su spolja moralni i pobožni, a iznutra nemaju veru. Hristos je stavio veliki naglasak na neophodnost unutrašnjeg verovanja i beskorisnost samo spoljašnje religije. Čini se da spoljašnja praksa religije može da bude nagrađena boravkom na nekakvom nebu kome dolazi kraj. Kao i u njihovom životu na Zemlji, ti ljudi, koji iznutra ne veruju ni u šta, ali su spolja strogi, skloni doslovnom razumevanju o puni zabrana, upoređuju se sa zmajevima. Nema ničeg blagodatnog u vezi sa licem zmaja. Petar kaže: „Ali čekamo po obećanju Njegovom novo nebo i novu zemlju, gde živi pravednost' (II Petar III.13).

Jasno je da se ne misli na samoopravdavanje koje proizilazi iz gordosti, jer ona nema veze sa pravednošću, koja izvire iz unutrašnje dobrote.

Hristos je rekao neke stvari o promenljivoj prirodi Carstva nebeskog. Govoreći o Jovanu Krstitelju, nakon što je rekao: „Ni jedan između rođenih od žena nije izišao veći od Jovana Krstitelja; a najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega., dalje kaže: „A od vremena Jovana Krstitelja do sad carstvo nebesko na silu se uzima, i nasilnici ga zadobijaju.“ (Matej XI.11-12). Šta može da znači ova neobična primedba? To može jedino da znači da se uslovi za ulazak u Carstvo Nebesko menjaju. Od vremena kada je Krstitelj počeo da propoveda, do početka Hristovog učenja, postojao je period u kojem su „nasilnici to uzimali silom“. Da li to znači da su oni koji su činili nasilje nad sobom zadobili Carstvo ili je u pitanju sasvim drugačije značenje? 

Postoji veza između uslova za ulazaj u Carstvo Nebesko i čestog pominjanja zaveta između Boga i čoveka. Zavet je sporazum između dve osobe da, ako jedno od njih ispuni određene uslove, drugo će učiniti ono što je obećao. On nije trajan, kao što pokazuje izraz 'zavet jednog veka'. Hebrejska reč OLAM koja se u Starom zavetu često prevodi kao 'onaj koji traje večno' u stvari znači ’onaj koji traje jedan eon’, kao u odlomku u Jeremiji XXXII.40. ’I učiniću s njima zavet večan, da se neću odvratiti od njih čineći im dobro.’

 

U razvoju čovečanstva koje se uzdiže iz stanja relativnog varvarstva, ne bi se očekivalo da on bude trajan. Deset zapovesti datih Izraelcima na gori Sinaj bile su zavet između Boga i Izraela. Ako ih Izraelci budu sledili, Bog bi im dao blagostanje: 'Ako živite po mojim naredbama i zapovesti moje držite i činite, … I obratiću se k vama i učiniću vam da rastete i umnožiću vas i utvrdiću zavet svoj s vama… Ako povrgnete naredbe moje i duši vašoj omrznu zakoni moji da ne tvorite sve zapovesti moje i raskinete zavet moj, … Razvaliću visine vaše i oboriću idole vaše i metnuću trupove vaše na trupove gadnih bogova vaših i mrziće duša moja na vas.’ (Levitski zakonik XXVI.3, 9, 15, 30).

 

Zapovesti su o tome šta treba činiti i šta ne sme da se čini. To je bila meta koju je trebalo ciljati. Razmotrite prvu zapovest: „Nemoj imati drugih bogova osim mene“, i poslednju: „Ne poželi kuće bližnjeg svoga, ne poželi ženu bližnjega svoga, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, niti magarca njegovog, niti bilo šta što je bližnjega tvoga' (Izlazak XX.3, 17). Da li je ovo moguće sprovesti? Često se kaže da je ono što čovek najviše voli u stvari njegov bog. Čovek, naravno, može da zamisli da Boga voli iznad svega. U tom slučaju on ne primećuje sebe. Iako je samoljublje ogromna sila, nije lako uočiti čak ni njen delić. Kad nepogrešivo proviri, odmah se pravdamo. Opet, ko može reći da je svestan svih svojih oblika pohlepe i da oni nemaju moć nad njim? Ako tako kaže, da li dovoljno posmatrao sebe?

 

Greh znači promašiti metu. U Novom zavetu, reč koja je prevedena kao „greh“ označava ciljanje strele u metu i promašaj. U Starom zavetu, Deset zapovesti su bile Meta – odnosno Zakon. Hristos je rekao da je doneo novi zakon: ljubite jedni druge. On govori o određenoj vrsti ljubavi – svesnoj ljubavi – a ne o emocionalnoj ljubavi koja se tako lako menja u svoju suprotnost. ’Novu vam zapovest dajem: da ljubite jedan drugog, kao što sam ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom.’ (Jovan XIII.34).

 

Hristos govori u paraboli o kraju veka. On koristi reč eon, koja se odnosi na period tokom kojeg postoje određene mogućnosti i uslovi. Dolaskom Hristovim nastaje jedan od ovih perioda, a sa njim i određeni uslovi za ulazak u Carstvo Nebesko. Oni koji su sledili Hristovo učenje iskreno, od srca, a ne samo spolja, mogli su zadobiti Carstvo Nebesko. Parabola koja se obično naziva „Parabola o kukolju i pšenici“ glasi ovako:

 

24Carstvo je nebesko kao čovek koji poseja dobro seme u polju svom,
25A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici, pa otide.

26 A kad niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj.

27 Tada dođoše sluge domaćinove i rekoše mu: Gospodaru! Nisi li ti dobro seme sejao na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj?

28 A on reče im: Neprijatelj čovek to učini. A sluge rekoše mu: Hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo?

29 A on reče: Ne; da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime pšenicu.

30 Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve; i u vreme žetve reći ću žeteocima: Saberite najpre kukolj i svežite ga u snoplje da ga sažežem; a pšenicu svezite u žitnicu moju. (Matej, XIII.24-30).

 

Hrist objašnjava da ta parabola govori o kraju veka /eona (ne sveta kako je prevedeno):

37 A On odgovarajući reče im: Koji seje dobro seme ono je Sin čovečiji;

38 A njiva je svet; a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla;

39 A neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo; a žetva je posledak ovog veka; a žeteoci su anđeli.

40 Kao što se dakle kukolj sabira, i ognjem sažiže, tako će biti na kraju ovog veka.

41 Poslaće Sin čovečiji anđele svoje, i sabraće iz carstva Njegovog sve sablazni i koji čine bezakonje.

42 I baciće ih u peć ognjenu: onde će biti plač i škrgut zuba.

43 Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu Oca svog. Ko ima uši da čuje neka čuje. (Matej, XIII.37-43).

 

Ovo objašnjenje parabole odnosi se na završetak period svesnog izbora. U svakom dobu postoji ideja o izboru – ne slepom već inteligentnom. Čini se da svako doba ili period donosi različitu vrstu izbora. U jednoj kratkoj paraboli Hristos upoređuje Carstvo nebesko uopšte sa ribarima koji koriste mrežu za hvatanje ribe. Kada su dobili dovoljno, odabrali su dobro, a bacili beskorisno.

 

47 Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i zagrabi od svake ruke ribe;

48 Koja kad se napuni, izvukoše je na kraj, i sedavši, izbraše dobre u sudove, a zle baciše napolje. (Matej, XIII.47-48).

 

Šesti deo: NOVA VOLJA

Neko me gura uz travnatu kosinu. Tu se nalazi jarak. Nije širok, ali ga je teško preskočiti. Taj jarak na vrhu kosine, težak za preskakanje, pun je kostiju praistorijskih životinja – ostataka nasilnih bića, zveri, grabljivica, monstruma, zmija. One se protežu duboko u ambis. Postoji daska, preko koje može da se pređe, ali je vazduh pun neke sile otpora, nalik nevidljivom uticaju nekog moćnog magneta; to me, uz strah od preskakanja dubokog ambisa – iako širina nije velika -  zadržava. Ne mogu reći koliko dugo, jer nema uobičajenog osećaja vremena u svemu tome. Tada zatičem sebe preko – na drugoj strani

Kakva predivna vizija se sada pruža preda mnom? Vidim nekoga kako podučava ili uvežbava neke regrute. To je sve. Na prvi pogled u tome nema ničega posebno veličanstvenog. Osmehuje se. Na neki način nagoveštava da ne očekuje da u onome što radi po svaku cenu postigne neki rezultat. Ne čini se da brine zbog toga. Ne pokazuje nikakav znak nestrpljenja kada su oni grubi prema njemu. Obuka je skoro gotova, ali to za njega neće značiti nikakvu razliku. Kao da je rekao: ’Dobro, ovo treba da bude urađeno. Ne može se očekivati mnogo. Mora im se pružiti pomoć, iako je ne žele.’ Njegova neranjivost je ono što me je pogodilo. On nije povređen niti ljut zbog njihovog podsmeha ili nedostatka discipline. Poseduje neku osobitu moć, ali jedva da je koristi. Prošao sam, diveći se što je to mogao da učini. Ja ne bih mogao da preuzmem tako nezahvalan zadatak. Najzad sam došao na jedno mesto, možda prodavnicu, u kojoj su smešteni čamci. Iza je more.“

Kada sam se probudio, mislio sam o tom čoveku. Raditi ono što je on radio potpuno je suprotno od bilo čega što bih ja uradio. Bila bi mi potrebna nova volja da to učinim.

To bi značilo da bih morao da idem u pravcu, u kome nikada nisam pomišljao da idem. Kako bih to za sebe mogao da definišem? Ja bih bio nasilan prema tim regrutima.  Da, to je to. On nije pokazivao nikakvu nasilnost. Nije posedovao volju nasilnosti. Izgledao je očišćen od svakog vida nasilnosti. To je bila tajna. To je bio uzrok osobite moći, koju sam uočio kod njega. Čovek bez nasilja. A zatim sam razmislio i o tome, da sam morao da pređem na drugu stranu dubokog ponora, punog kostiju praistorijskih životinja, ostataka nasilnih stvorenja, da bih došao do njega. To je nekako učinjeno za mene i ja sam se našao na granici druge zemlje, na samoj njenoj ivici, ali ipak iza praistorijskih životinja. Tu je živeo i podučavao taj nenasilni čovek. To je bila zemlja nenasilja, gde su novajlije bile podučavane. Izgledali su prilično indiferentni, ali su možda predstavljali ljude koji bi možda mogli nešto da nauče.

On je gotovo završio svoju lekciju. Iza je bilo more i čamci su bili smešteni u njegovoj blizini. Nema sumnje, kada je završio lekciju, otišao je negde, iza te zemlje. Dat mi je samo bljesak značenja nove volje – volje, koja ne počiva na nasilju ili samovolji na bilo koji način. Ponavljam – samo bljesak. Jer sam znao da nisam – osim u duhu – prešao preko ambisa, ispunjenog kostima nasilne prošlosti i konačno ga ostavio iza sebe. Nije bilo regruta za mene – ili su ti regruti bili različita Ja u meni, koja je on pokušavao da podučava? Sigurno nijedan od čamaca, koji su čekali, nije bio za mene. Ali iz tog bljeska sam praktičnije znao šta znači ići u novom pravcu i šta znači nova volja, pročišćena od nasilja. Znao sam takođe da mogućnosti da se sledi ta nova volja i novi pravac leže u svakom trenutku čovekovog života – i da to neprekidno zaboravljam. 

Нема коментара:

Постави коментар